enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร

ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร

วันที่ : 27 กันยายน 2561

รายละเอียด :
การบริหารงานบุคคลเป็นตำแหน่งงานที่ดูแลกิจการของนายจ้างอย่างครบวงจร การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดีและมีคุณภาพก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานทั้งมีความเข้าใจกับปัญหาและมีเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการบังคับให้พนักงานอยู่ในระเบียบวินัย ต้องอาศัยข้อกฎหมายมาเป็นกฎเกณฑ์ในการทำงาน เมื่อมีพนักงานทำผิดข้อบังคับในการทำงาน /ประกาศ/ระเบียบ หรือคำสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายก็จะต้องมีความผิด และได้รับโทษตามลักษณะของการกระทำ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ ต่อการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างถูกวิธี และไม่กระทบสิทธิต่างๆ หรือขัดต่อ/ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับในการทำงาน
- เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคล มีเทคนิคในการนำหลักไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมปัญหา มาใช้ในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์การ
- เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างเรียกร้องสิทธิภายหลังก่อนจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างตามกฎหมายต้องตรวจสอบให้ลูกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ มีอะไรบ้าง

หัวข้ออบรม
1. การดำรงตนให้อยู่ในหลักจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารงานบุคคลที่ดีต่อปฏิบัติอย่างไง ?
2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติในองค์กรมีอะไรบ้าง ?
3. การเขียนระเบียบจ่ายเงินโบนัสให้ผู้ทำผิดไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสเต็มตามตกลงต้องเขียนอย่างไร ?
4. นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานว่าวันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ นายจ้างต้องการเปลี่ยนให้เป็นวันอื่น และหมุนเวียนกันหยุดต้องดำเนินการอย่างไร ?
5. นายจ้างต้องการจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วเข้ามาทำงานต้องทำสัญญาจ้างอย่างไร ?
6. ลูกจ้างดื่นสุราแล้วเข้ามาทำงานนายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือเลิกจ้างไม่ได้ มีกรณีใดบ้าง ?
7. ลูกจ้างชกต่อยกันในเวลาทำงานนายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือเลิกจ้างไม่ได้ มีกรณีใดบ้าง ?
8. ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิง ด้วยวาจาซ้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้ง เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ เลิกจ้างได้หรือไม่อย่างไร ?
9. ลูกจ้างลางาน 5 วันเพื่อไปเยี่ยมบิดาที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเมื่อลาครบจึงโทรลาต่ออีก 4 วัน นายจ้างทราบแต่ไม่อนุมัติ การลาจะถือว่าลูกจ้างขาดงานเกิน 3 วันติดต่อกันหรือไม่เลิกจ้างได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างขับรถรับ-ส่งผู้จัดการก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น. มีข้อตกลงว่าไม่จ่ายค่า OT ให้ ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
11. ลูกจ้างทำผิดอาญาต่อนายจ้างจึงทำข้อตกลงว่ายินดีลาออกจากงานโดยจะไม่เรียกร้องเงินใดๆ/นายจ้างก็ยินดีไม่ดำเดินคดีทางอาญาต่อลูกจ้าง ลูกจ้างเปลี่ยนใจไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินต่างๆ ทำได้หรือไม่ ?
12. นายจ้างออกระเบียบห้ามมิให้พนักงานเล่นคอมพิวเตอร์และเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงาน ลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร ?
13. หัวหน้างานชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาไปทานอาหารหลังเลิกงานพอตอนมืดบอกว่าขอนอนด้วยเพื่อแรกกับการเสนอชื่อให้ผ่านการทดลองงาน กรณีเช่นนี้นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
14. นายจ้างมีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิด มีข้อเสนอให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ลูกจ้างจึงลาออกและทำบันทึกประกอบหนังสือการลาออกว่าจะไม่เรียกรับเงินใดๆ ต่อนายจ้างอีก ลูกจ้างเปลี่ยนใจไปฟ้องศาลแรงงานทำได้หรือไม่ ?
15. ผู้มีอำนาจบอกว่าผมเลิกจ้างคุณตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปออกไปเลยอย่ามาให้เห็นหน้าอีก โดยไม่บอกเหตุผลใดๆ ของการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าแรงให้เต็มเดือน/ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า/ค่าชดเชยตามกฎหมาย/ลูกจ้างจึงฟ้องศาลแรงงาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำได้หรือไม่ ?
16. ก่อนสิ้นปีผู้บริหารหรือหัวหน้างานชอบเรียกรับสิ่งของกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้างกรณีเช่นนี้จะมีความผิดอย่างไร ?
17. สวัสดิการที่ลูกจ้างมักจะนำไปรวมเป็นค่าจ้าง ในกรณีที่ไปฟ้องศาลแรงงานมีอะไรบ้าง ?
18. สวัสดิการที่ไม่เป็นค่าจ้าง มี 11 อย่าง อะไรบ้าง ?
19. เมื่อเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย มีกรณีใดบ้าง ?
20. เมื่อเลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มี 12 กรณี อะไรบ้าง ?
21. เมื่อเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง ?
22. เมื่อเลิกจ้างนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมี 9 กรณี อะไรบ้าง ?
23. ก่อนเลิกจ้าง 10 ค่าที่จะต้องตรวจสอบต่อลูกจ้าง มีอะไรบ้าง ?
24. เลิกจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
25. เลิกจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานให้ตามกฎหมาย นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
26. เลิกจ้างที่จะต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้มีกรณีใดบ้าง ?
27. เลิกจ้าง ลูกจ้างเข้าร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อไต่สวนแล้ว สั่งให้นายจ้างจ่ายตามคำร้องนายจ้างไม่จ่าย ต้องดำเนินการอย่างไร ?
28. เลิกจ้างลูกจ้างฟ้องกรรมการกองทุนสวัสดิการ/กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและฟ้องนายจ้างด้วยทำได้หรือไม่ ?
29. กฎหมายแรงงานให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างลูกจ้างได้ มีกรณีใดบ้าง ?
30. กฎหมายแรงงานห้ามเลิกจ้างลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง ?
31. อัพเดตกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่กำลังจะประกาศใช้ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิต่างๆ ทั่วประเทศ มีกรณีใดบ้าง ?
32. การออกหนังสือเลิกจ้างเมื่อข้อความในหนังสือเลิกจ้างไม่ระบุเหตุของการ

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147555794&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2018-09-17

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 5 เคล็ดลับจ่ายตลาดอย่างคนเฮลท์ตี้ พิชิตเป้าหมายสุขภาพดีแบบง่าย ๆ
  5 มีนาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 4 มีนาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
 2 มีนาคม 2562...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)
 หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration)
 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ
 หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)
 หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (Service-minded Sales Persons)
 28 กุมภาพันธ์ 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 28 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 27 กุมภาพันธ์ 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
 การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM 16 มีนาคม 2562
 การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน 23 มีนาคม 2562
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools 20 มีนาคม 2562
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน 12 มีนาคม 2562
 จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness 21 มีนาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 8 มีนาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved