enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร

ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร

วันที่ : 27 กันยายน 2561

รายละเอียด :
การบริหารงานบุคคลเป็นตำแหน่งงานที่ดูแลกิจการของนายจ้างอย่างครบวงจร การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดีและมีคุณภาพก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานทั้งมีความเข้าใจกับปัญหาและมีเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการบังคับให้พนักงานอยู่ในระเบียบวินัย ต้องอาศัยข้อกฎหมายมาเป็นกฎเกณฑ์ในการทำงาน เมื่อมีพนักงานทำผิดข้อบังคับในการทำงาน /ประกาศ/ระเบียบ หรือคำสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายก็จะต้องมีความผิด และได้รับโทษตามลักษณะของการกระทำ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ ต่อการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างถูกวิธี และไม่กระทบสิทธิต่างๆ หรือขัดต่อ/ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับในการทำงาน
- เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคล มีเทคนิคในการนำหลักไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมปัญหา มาใช้ในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์การ
- เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างเรียกร้องสิทธิภายหลังก่อนจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างตามกฎหมายต้องตรวจสอบให้ลูกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ มีอะไรบ้าง

หัวข้ออบรม
1. การดำรงตนให้อยู่ในหลักจรรยาวิชาชีพของผู้บริหารงานบุคคลที่ดีต่อปฏิบัติอย่างไง ?
2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติในองค์กรมีอะไรบ้าง ?
3. การเขียนระเบียบจ่ายเงินโบนัสให้ผู้ทำผิดไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสเต็มตามตกลงต้องเขียนอย่างไร ?
4. นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานว่าวันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ นายจ้างต้องการเปลี่ยนให้เป็นวันอื่น และหมุนเวียนกันหยุดต้องดำเนินการอย่างไร ?
5. นายจ้างต้องการจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วเข้ามาทำงานต้องทำสัญญาจ้างอย่างไร ?
6. ลูกจ้างดื่นสุราแล้วเข้ามาทำงานนายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือเลิกจ้างไม่ได้ มีกรณีใดบ้าง ?
7. ลูกจ้างชกต่อยกันในเวลาทำงานนายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือเลิกจ้างไม่ได้ มีกรณีใดบ้าง ?
8. ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิง ด้วยวาจาซ้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้ง เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ เลิกจ้างได้หรือไม่อย่างไร ?
9. ลูกจ้างลางาน 5 วันเพื่อไปเยี่ยมบิดาที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเมื่อลาครบจึงโทรลาต่ออีก 4 วัน นายจ้างทราบแต่ไม่อนุมัติ การลาจะถือว่าลูกจ้างขาดงานเกิน 3 วันติดต่อกันหรือไม่เลิกจ้างได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างขับรถรับ-ส่งผู้จัดการก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น. มีข้อตกลงว่าไม่จ่ายค่า OT ให้ ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
11. ลูกจ้างทำผิดอาญาต่อนายจ้างจึงทำข้อตกลงว่ายินดีลาออกจากงานโดยจะไม่เรียกร้องเงินใดๆ/นายจ้างก็ยินดีไม่ดำเดินคดีทางอาญาต่อลูกจ้าง ลูกจ้างเปลี่ยนใจไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินต่างๆ ทำได้หรือไม่ ?
12. นายจ้างออกระเบียบห้ามมิให้พนักงานเล่นคอมพิวเตอร์และเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงาน ลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร ?
13. หัวหน้างานชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาไปทานอาหารหลังเลิกงานพอตอนมืดบอกว่าขอนอนด้วยเพื่อแรกกับการเสนอชื่อให้ผ่านการทดลองงาน กรณีเช่นนี้นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
14. นายจ้างมีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิด มีข้อเสนอให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ลูกจ้างจึงลาออกและทำบันทึกประกอบหนังสือการลาออกว่าจะไม่เรียกรับเงินใดๆ ต่อนายจ้างอีก ลูกจ้างเปลี่ยนใจไปฟ้องศาลแรงงานทำได้หรือไม่ ?
15. ผู้มีอำนาจบอกว่าผมเลิกจ้างคุณตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปออกไปเลยอย่ามาให้เห็นหน้าอีก โดยไม่บอกเหตุผลใดๆ ของการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าแรงให้เต็มเดือน/ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า/ค่าชดเชยตามกฎหมาย/ลูกจ้างจึงฟ้องศาลแรงงาน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำได้หรือไม่ ?
16. ก่อนสิ้นปีผู้บริหารหรือหัวหน้างานชอบเรียกรับสิ่งของกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้างกรณีเช่นนี้จะมีความผิดอย่างไร ?
17. สวัสดิการที่ลูกจ้างมักจะนำไปรวมเป็นค่าจ้าง ในกรณีที่ไปฟ้องศาลแรงงานมีอะไรบ้าง ?
18. สวัสดิการที่ไม่เป็นค่าจ้าง มี 11 อย่าง อะไรบ้าง ?
19. เมื่อเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย มีกรณีใดบ้าง ?
20. เมื่อเลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มี 12 กรณี อะไรบ้าง ?
21. เมื่อเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง ?
22. เมื่อเลิกจ้างนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมี 9 กรณี อะไรบ้าง ?
23. ก่อนเลิกจ้าง 10 ค่าที่จะต้องตรวจสอบต่อลูกจ้าง มีอะไรบ้าง ?
24. เลิกจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
25. เลิกจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานให้ตามกฎหมาย นายจ้างจะรับผิดอย่างไร ?
26. เลิกจ้างที่จะต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้มีกรณีใดบ้าง ?
27. เลิกจ้าง ลูกจ้างเข้าร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อไต่สวนแล้ว สั่งให้นายจ้างจ่ายตามคำร้องนายจ้างไม่จ่าย ต้องดำเนินการอย่างไร ?
28. เลิกจ้างลูกจ้างฟ้องกรรมการกองทุนสวัสดิการ/กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและฟ้องนายจ้างด้วยทำได้หรือไม่ ?
29. กฎหมายแรงงานให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างลูกจ้างได้ มีกรณีใดบ้าง ?
30. กฎหมายแรงงานห้ามเลิกจ้างลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง ?
31. อัพเดตกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่กำลังจะประกาศใช้ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิต่างๆ ทั่วประเทศ มีกรณีใดบ้าง ?
32. การออกหนังสือเลิกจ้างเมื่อข้อความในหนังสือเลิกจ้างไม่ระบุเหตุของการ

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147555794&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2018-09-17

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER อ.ชาคร
 ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 อ.สุกิจ
 ยืนยัน การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก ไข่มุกบุฟเฟต์ ขายดีราคาถูก 8,000 (รับสร้างแบรนด์ท่าน) MilkyHousecafe.com
 เช่าห้องประชุม ห้องสอนพิเศษ ให้เช่ารายวัน ราคาถูก ติวเตอร์ ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็ก 2-15 คน ย่านลาดพร้
 เช่าห้องประชุม ห้องสอนพิเศษ ให้เช่ารายวัน ราคาถูก ติวเตอร์ ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็ก 2-15 คน ย่านลาดพร้
 ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: เลือกมื้อเช้าดี ชีวีมีสุข
 เทคนิคพิชิตความเครียดด้วยการออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 Intro Life & Acting Workshop
 29 พฤษภาคม 2562...การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
 28-29 พฤษภาคม 2562...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย
 27 พฤษภาคม 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤ
 27 พฤษภาคม 2562...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 25 พฤษภาคม 2562...นักขายโดนใจลูกค้า
 25 พฤษภาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved