enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors (ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors (ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

วันที่ : 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :
Promotion เฉพาะปี 62 เท่านั้น .. ปกติ 4,500.-/ท่าน .. พิเศษ 2,900.-บาท/ท่าน
หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors
(ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

Guest Speaker: คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุล (ประวัติวิทยากรด้านล่าง)
อบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร)
RATIONALE:
ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสำเร็จ และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ด้วย ’พลังทวีคูณ’ ของ ‘พลังทีม’ ‘หัวหน้างาน’ ทุกคน ซึ่งต้องพบกับความท้าทายในการนำทีมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งพฤติกรรม ความถนัด และช่วงวัย Generation ที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้ทีมงานให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องพบกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความอ่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ‘หัวหน้างาน’ ต้องพัฒนา ‘ทักษะความเป็นผู้นำ’

OBJECTIVE:
• สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการพัฒนาภาวะผู้นำให้หัวหน้างาน
• ฝึกสร้างความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยสมาธิ และใช้สติปัญญา การคิด วิเคราะห์
• พัฒนาหัวหน้างาน มีคุณลักษณะดี เป็นแบบอย่างในองค์กร
• สร้างความรู้ยอมรับ รู้เข้าใจกันและกัน สร้างความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน
• พัฒนา พลัง! การสื่อสารที่ดี และรู้จักใช้เครื่องมือได้เหมาะสม ทันยุคสมัย
• ฝึกทักษะการสื่อสารทรงพลัง เพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ กับผู้เกี่ยวข้อง
• สร้างผู้นำที่สามารถพัฒนาทีมงานได้ดี


TRAINING TOPICS:
 ‘ทักษะความเป็นผู้นำ’ :
• Learn how to learn : เรียนรู้วิธีการเรียนรู้
- 3 เรื่อง ที่ต้อง ‘รู้’ ก่อนพัฒนาตนเองและทีมงาน!
- 3 สิ่ง ที่ต้อง ‘เป็น’ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ!
- 3 ขั้น ที่ต้อง ‘ฝึก’ ทักษะความเป็นผู้นำ! ผู้นำชนะใจคน
• Internal power : พลังจากภายใน
• Character : คุณลักษณะของผู้นำที่ดี
• Communication : การสื่อสารดีเป็นมิตร
• Accountable : จิตสำนึกรับผิดชอบ
• Time management : การบริหารเวลา
• Organizing the work : การจัดระบบงาน
• Problem solving : การแก้ไขปัญหา
 ภาวะผู้นำ กับ ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน :
• Change ความเป็นผู้นำ กับการบริหารความเปลี่ยนแปลง!
• Challenge การท้าทายกระบวนการ สู่ ทักษะความเป็นผู้นำ
• Inspiring the vision : จุดไฟแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์
• Building the value : พลัง! สร้างคุณค่าสู่ความสำเร็จ
• Modeling the organization : การเป็นแบบอย่างขององค์กร
• Motivating the team : พลัง! การจูงใจทีมงาน
• Developing the team : การพัฒนาทีมงาน
- 3 วิธี ‘ เรียนรู้ ’ ของคนยุคใหม่ สไตล์ ‘ * ’
- การเพิ่มจุดเด่น และกลยุทธ์อุดจุดด้อยของทีมงานยุคใหม่
- เทคนิคการสอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ
• Enabling the people : การเปิดโอกาสใช้คนทำงาน
- การมอบหมายงาน, ติดตามผล และการประเมินผล
- การสื่อสาร Feedback อย่างสร้างสรรค์
 สรุปคำถามและคำตอบตลอดวันSUMMARY DETAILS:
• ระยะเวลา 1 วัน (6 *โมง) เวลา 09.00-16.00 น.
• บรรยาย และกิจกรรมระดมความคิด กรณีศึกษา แสดงสถานการณ์จำลอง การฝึกปฏิบัติ

BENEFITS:
• ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการทำงาน และพัฒนาภาวะผู้นำให้ดีขึ้น
• ผู้เข้าอบรมมี พลัง! ความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยสมาธิ สติปัญญา การคิด วิเคราะห์งานได้รอบคอบ
• ผู้เข้าอบรม ปรับพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะของหัวหน้างานที่เป็นแบบอย่างในองค์กร
• เพิ่มเข้าใจกันและลดความขัดแย้งในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน
• ผู้เข้าอบรม มีการสื่อสารที่ดี รู้เท่าทันสื่อ ทันยุค ทันสมัย
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทีมงาน ด้วยการสอนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำได้ดี

TAGET GROUPS:
• เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำทีม ทุกระดับ
• Trainer, Coach, Mentor พี่เลี้ยง ผู้สอนงาน
• ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้นำทีม
• ผู้สนใจ ทุกสาขาอาชีพ

** ประกาศนียบัตรผ่านการสัมมนาหลักสูตรจาก Great STQ Training **

GUEST SPEAKER: คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุล
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ
สาขาโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมพิเศษ (Trainings)
• Personality Development: John Robert Power
• Internet for Business: Ramkhamhaeng University

• Internet and Web Site Development: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• English for Officer: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• Safety Working for the Chief: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• Internal Quality Audit : ISO9001: Thailand Textile Institute
• Bench Marking: Thailand Textile Institute
• Update The Labor low: Splendid Sessions Co., Ltd.
• The Achiever: Beyond Training
• Fast Forward Your Business and Wealth Dynamic and Presentation and Other

ประสบการณ์การทำงาน
• HR Sale Support : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
• HRD Manager : บริษัท ฟาร์อีสท์ ปั่นทอ อุตสาหกรรม จำกัด
• HR Manager : บริษัท มาลาคี จำกัด
•

ค่าใช้จ่าย : 4500 บาท

ใบสมัคร : http://www.greatstq-training.com/attachments/view/?attach_id=215668

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม สร้างเว็บสมัยใหม่ 2020 ด้วย WordPress
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาด 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร ธันวาคม : คอร์สสร้างเว็บ Magento (สอนด้วยเวอร์ชั้น 2.3) - รอบ 12
 หลักสูตร ธันวาคม : YouTube Marketing 2019-2020 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 12)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สอบรม Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจการตลาด - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร : RE131 นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
 โครงการอบรม การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) รุ่นที่ 2
 หลักสูตร กฏหมายอสังหาฯ ที่นักลงทุนต้องรู้(RE100)
 หลักสูตร กฏหมายอสังหาฯ ที่นักลงทุนต้องรู้(RE100)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning ประจำปี 2562
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 อะพาร์ตเมนต์ธุรกิจสร้างรายได้จากค่าเช่า
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563
 หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131
 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าต้อนรับพันธมิตรใหม่จากจีน
 วรานันต์ขึ้นนำจ่าฝูงรายการเรือใบบังคับวิทยุภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า
 ดูงานอสังหาฯ Japan (Tokyo)
 หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
 ม.ล.เวฆา รั้งตำแหน่งผู้นำรวมเรือใบออพติมิสต์
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved