enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
17 ตุลาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562

17 ตุลาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562

รายละเอียด :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้
2. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร
3. เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - เจ้าของกิจการ - ผู้บริการ - HR.

หมวด : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดปี 2562
1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7 ประการ
1.1 การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง
· การทำงาน........... ตำแหน่งงาน.......
· ค่าจ้าง.......... ค่าสวัสดิการ…….
1.2 การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่
· ลากิจได้ปีละ.........วัน ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง.?
· เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว 6 วันต้องทำอย่างไร..? .....ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่.?
1.3 สิทธิในการลาคลอด – ลาหลังคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิง
· กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร..?..... ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
· ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..? ใครจ่าย .....การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร..?
1.4 การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
· เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง.?..... ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..?
· ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย - ค่าสวัสดิการอย่างไร..? ..การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
1.5 การเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนนิติบุคคล
· จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? ..... ค่าจ้าง-สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.?
· ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่.? ..... ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง.?
1.6 การจ่ายค่าจ้าง - ค่าตอบแทนในการทำงาน
· องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร..?.....จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?
· ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? .....การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร..?
1.7 ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่
· มีหลักเกณฑ์ 6 อัตราอะไรบ้าง.?.......ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.?
· ผู้ที่จะเกษียณ 31 ธ.ค. 2562 จะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
หมวด : การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม
2 . การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง - หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..? ต้องแจ้งลูกจ้างหรือภาครัฐหรือไม่ เพราะอะไร..?
· พิจารณาถึงกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง
3 . การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..?
· แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง
4 . หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.? ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..?
· พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง
5 . การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ - ทำงานล่วงเวลา - ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?
· พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
6 . การลากิจเพื่ออุปสมบท – แต่งงาน – ครอบครัวเสียชีวิต – รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะอะไร..?
· มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย - ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย
7 . กรณีออกจากงาน – เกษียณงาน – หรือนายจ้างปลดออก –ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
· มีคำแนะนำ พร้อมคำอธิบายการได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
8 . เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.?
· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง 8 กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย
9 . นายจ้างมีสิทธิฟ้องลูกจ้าง - อดีตลูกจ้าง - ว่าที่ลูกจ้าง – หรือ ลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง - เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง..?
· มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย
10. กรณีปลดออก - ไล่ออก - เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง - ออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..?
· ยกตัวอย่าง 10 กรณี
· (มีตัวอย่างการออกหนังสือเลิกจ้างที่ระบุข้อความที่ครอบคลุมความผิดแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)
11. เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มีกรณีใดบ้าง?
· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ
12. เลิกจ้างลูกจ้างที่จะ ต้องจ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง.?
· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ
13. ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง..?
· ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ
หมวด : คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย
14. ตามใบสมัครงาน มีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯ จะไม่ไปทำงาน - นำความลับของนาย

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-10-07

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Work Shop ฉบับจับมือทำ “สอนนำเข้าสินค้าจากจีนแบบออนไลน์”
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Magento ทำเว็บอีคอมเมิร์ซมืออาชีพ - (รอบ 10)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : WooCommerce ทำเว็บขายของ - (รอบ 11)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Wordpress for Beginner - (รอบ 10)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Joomla for Beginner - (รอบ 11)
 Presentation Like Steve Jobs Workshop
 Balanced Scorecard & Corporate Strategic Planning Workshop
 24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
 24 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
 19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
 18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
 18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
 18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
 ดูงาน: โครงการดูงานอสังหาฯเส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 สัมมนา : เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3/2562
 หลักสูตร...ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ย. 2562)
 หลักสูตร...การตลาดยุค 4.0 (4 G Marketing) 27 พ.ย. 62
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved