enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิกฤต Covid-19

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิกฤต Covid-19

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด :
1. ลูกจ้าง ในระหว่างทดลองงานจะอ้างเหตุเลิกจ้างเพราะเหตุบริษัทฯเกิดวิกฤตโควิด-19 ได้ไหม ลูกจ้างจะได้รับสิทธิว่างงานหรือไม่ เพราะอะไร..?
2. นายจ้าง ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้เพราะเหตุวิกฤตโควิด-19 จึงตกลงกับลูกจ้างว่าจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพื่อให้ลูกจ้างไปรับสิทธิการว่างงานจากประกันสังคม 70%เป็นเวลา 200วัน เมื่อเหตุการณ์ปกติบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเดินหน้าไปได้ บริษัทฯ จะรับเข้ามาทำงาน-ได้รับค่าจ้าง-อายุงานต่อเนื่อง-กรณีนี้ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?
3. อ้างเหตุ เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19 มีนโยบายบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท outsource ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างและส่งคืนลูกจ้างต่อบริษัทฯ outsource ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไร..?
4. อ้างเหตุ เพราะวิกฤต โควิด-19ลูกจ้างบริษัทฯ outsource ไม่มีงานทำ-ไม่มีรายได้จะได้รับสิทธิการขาดรายได้-จากใครหรือลูกจ้างจะได้รับการว่างงานกรณีใด..?
5. อ้างเหตุ เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19 จึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาดโดยเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
6. เพื่อให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้โดยไม่ปิดตัวลงมีนโยบายจ่ายค่าจ้างพนักงานรายเดือน-พนักงานรายวันเหลือเดือนละ 25วัน เป็นเวลา 2 เดือน ทำได้ไหม..นายจ้างต้องบริหาร-จัดการอย่างไร..?
7. นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จะมีความผิดทางแพ่ง-ทางอาญาตามกฎหมาย อย่างไร..?
8. กรณีนายจ้าง สั่งให้หยุดและจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ซึ่งลูกจ้างได้รับน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผิดกฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?
9. นายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานสัปดาห์ละ3วันเป็นเวลา2 เดือนจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
10. กรณีให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..ต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?
11. มีนโยบายปิดกิจการเป็นบางแผนกเพราะปัญหาโควิด-19 และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ75%ต่อมานายจ้างลดการจ่ายเป็นร้อยละ50%ทำได้ไหม เพราะอะไร..?
12. พนักงานในบริษัท ประมาณ 700 ชีวิต มีพนักงานหญิง ที่ตั้งครรภ์ 21คน มีนโยบายให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์หยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงโรคโควิด-19นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
13. มีนโยบายหยุดงานเพิ่มสัปดาห์ละ 2 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ เพื่อให้เลื่อนไปทำในวันหยุดเดือนถัดไปแทน กรณีนี้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
14. จากปัญหาวิกฤต นายจ้างไม่จ่ายค่าตำแหน่ง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์-ค่าเช่าที่พัก ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
15. เปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคลลูกจ้างประสงค์ขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้งนายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..กรณีลูกจ้างทำงานกับนายจ้างใหม่ไม่ได้รับสิทธิเหมือนเดิมต้องทำอย่างไร..?
16. ต้องการยุบหน่วยงาน ตามสาขาและมีนโยบายย้ายพนักงานเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ลูกจ้างไม่ย้ายตามถือว่าขัดคำสั่งไหม...ลูกจ้างขอให้เลิกจ้างเพื่อรับค่าชดเชยนายจ้างต้องจ่ายหรือไม่..เพราะอะไร..?
17. กรณีเลิกจ้างพนักงาน บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานรายวัน-รายเดือน-พนักงานทดลองงาน-พนักงานตามสัญญาจ้าง ต้องแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..? (กรณีนี้มีลูกจ้างฟ้องคดีที่ศาลมากมาย)
18. นโยบายเลิกจ้าง พนักงานเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เพราะประคององค์กรจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไปไม่ไหวและยัง (อ้างถึงเป็นเหตุสุดวิสัย) สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ ตามกฎหมายแรงงานมีค่าอะไรบ้าง..?
19. กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน-ตามกฎหมาย 6 เดือนนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ 2 เดือน อ้างเหตุผลว่าประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ระบาด-ไม่มีเงินจ่าย-ไม่มีรายได้เข้าบริษัทฯ เลยจึงทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือกับลูกจ้างและให้ลูกจ้างรับ 1 เดือนลูกจ้างยินดีจะไม่เรียกร้อง-ฟ้องร้อง เงินใดๆ ต่อนายจ้างอีกลูกจ้างยอมรับจึงลงชื่อในบันทึกข้อตกลง-ในกรณีนี้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลังจะมีสิทธิได้รับค่าใดๆหรือไม่..เพราะอะไร..?
20. ข้อบังคับในการทำงาน ระบุว่าลูกจ้างเกษียณงาน 55 ปี ตามวัน-เดือน-ปีที่เกิดตามบัตรประชาชนและให้ปฏิบัติงานไปจนถึงวันสิ้นปี พ.ศ. ที่เกษียณงานกรณีนายจ้างให้ออกตามวันที่เกิดไม่ให้อยู่ถึงสิ้นปี พ.ศ. โดยอ้างเหตุว่าประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไม่มีรายได้-ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-กรณีนี้นายจ้างทำได้ไหม..ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
21. ลูกจ้างทำความเสียหาย เป็นกรณีร้ายแรงถ้าทำงานต่อไปอีกถูกหักค่าจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย จึงตกลงกับนายจ้างว่าขอลาออก นายจ้างจึงจ่ายเงินช่วยเหลือ 1 เดือน ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง อ้างว่าถูกบังคับ-ขู่เข็นให้ลาออก กรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าว-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย หรือไม่...เพราอะไร..?
22. ลูกจ้างออกจากงาน ไม่ได้รับเงินสมทบจากกองทุนฯ โดยนายจ้างอ้างเหตุว่าเกิดวิกฤตจากโควิด-19 บริษัทฯไม่มีรายได้ ลูกจ้างฟ้องใคร...ฟ้องศาลไหน..จะได้รับสิทธิเงินสมทบไหม..เพราะอะไร..?
23. ลูกจ้างออกจากงาน เพราะเหตุ-ลาออก-ถูกเลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก-เกษียณงาน จะได้รับสิทธิ วันหยุดพักผ่อนประจำปี-วันหยุดพักผ่อนสะสมหรือวันลากิจได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
24. ลูกจ้างออกจากงาน เพราะเหตุ-ลาออก-ถูกเลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก-ไม่ผ่านทดลองงาน-สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับสิทธิการประกันการจ้างงานต่อประกันสังคมอย่างไร..?
25. นายจ้างเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้าง-ค่าบอกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสีย

ค่าใช้จ่าย : 1500 บาท

ใบสมัคร : www.hrdzenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2020-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : WordPress for Beginner สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 6
 คอร์ส พฤษภาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 5)
 คอร์สอบรม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ - รอบ 6
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 22
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นท
 โครงการอบรม การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR รุ่นที่ 11
 โครงการอบรม ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น รุ่นที่ 10
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 51
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผลกระทบจาก COVID-19
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผลกระทบจาก COVID-19
 ขายฝาก ธุรกิจปังมหาศาล แต่ต้องระวัง
 โครงการอบรม การติดตั้งระบบ VPN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจากภายนอกองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux
 สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
 การประเมินราคาเครื่องจักรทำอย่างไร
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
 สัมมนา: เตรียมพร้อมลงทุนอสังหาฯ หลังโควิด-19 ด้วยข้อมูลเด็ด
 หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิ
 หลักสูตร Facebook Marketing : เฟสบุ๊คเพจ 2020 เพื่อการตลาดสมัยใหม่ (รอบ 5)
 หลักสูตร Magento : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x (รอบ 5)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved