enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร พร้อมรับมือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตร พร้อมรับมือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ : 24 มีนาคม 2564

รายละเอียด :
พ.ร.บ .คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) มีรากฐานมาจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น แต่ประเทศไทยของเราเพิ่งจะมีการเผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันประกาศ (27 พฤษภาคม 2563 และจริงจังในการนำไปใช้อีก 1 ปี 5 วัน คือ 1 มิถุนายน 2564) ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในวงกว้างระดับประเทศ ที่องค์การจำเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของการจ้างแรงงานข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนายจ้างควรให้ความสำคัญ คนทำงานทางสายงาน HR ยิ่งต้องให้ความสำคัญเช่นกันไม่ว่าจะในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลก็ตาม เพราะข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมไปได้กว้างไกลทั้งข้อมูลเรื่องราวข้อเท็จจริง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ให้คำจำกัดความได้อย่างน่ากลัวและกว้างขวางว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งหมายถึงพนักงานหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสัญญาจ้างแรงงานและในทางการจ้างแรงงานกัน ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ (ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน) ไม่ว่าทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพียงแต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของพนักงานที่ถึงแก่กรรมเท่านั้น เช่น ข้อมูลในใบสมัครงาน แบบฟอร์มการลา การหยุดงาน ที่อยู่อาศัย , อีเมล , เลขบัตรประชาชน , ข้อมูลที่ตั้งโลเคชั่น Data , IP Address , Cookie ID , หมายเลข ID , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ , ข้อมูลสุขภาพ , ข้อมูลเชิงพฤติกรรมและวินัยพนักงาน , ข้อมูลการมาและไม่มาปฏิบัติงาน , การขาดงาน , ข้อมูลสุขภาพ , ด้านวินัยการลงโทษ เป็นต้น และยังหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าองค์การในทางธุรกิจ ข้อมูลคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ลูกจ้างที่มาจากกระบวนการ Outsourcing อีกด้วย
ความจำเป็นเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้างไม่ให้รั่วไหลจนเกิดผลกระทบกับเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทำให้เรื่อง Privacy และ Data Protection กลายเป็นกระแสโลกที่ทุกประเทศในโลกจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ทำให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับ “Data Protection” มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการบริหารจัดการกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “Personal Data” ที่ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจากการถูกโจมตีล้วงข้อมูลโดยผู้ไม่ประสงค์ดี แต่ยังรวมไปถึงการขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะนำข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ นายจ้างเอง หัวหน้างานทุกระดับ คนทำงานฝ่ายบุคคลยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะกฎหมายฉบับนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี

Learn More Point

1. เพื่อตระหนัก และรับทราบ ถึงความจำเป็นในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้างไม่ให้รั่วไหลจนเกิดผลกระทบกับเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ (Privacy และ Data Protection)
2. นำความรู้ สาระสำคัญ ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ไปปฎิบัติใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้อย่างเป็นระบบ และไม่กระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคลูกจ้าง
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทอันจะเกิดขึ้นได้ ระหว่าง นายจ้าง และลูกจ้าง

Learn More Topics 09.00 -16.00 น.
1. ความเป็นมาของ PDPA และ สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับ หลักพื้นฐาน 8 ประการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview of Personal Information/Data Protection (Privacy) และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
- เจ้าของข้อมูล (Data Subject)
- ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
- ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)
- ผู้ประมวลผล (Data Processor)
3. ความยินยอมเป็นฐานหลักในการประมวลผลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Guideline on Lawful Basis for Processing Personal Data)
4. สิ่งที่ควรเตรียมความพร้อม
5. ข้อมูลนิรนามและการแฝงข้อมูลความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ปฏิบัติในองค์กรและงาน HR
6. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างกรณีใดเป็นกรณีใดไม่เป็น
7. ข้อมูลอ่อนไหวประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประเภทใดบ้าง
ซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งเป็นอย่างไร
8. 7 ฐานเบื้องต้นของกฎหมาย Lawful Basis พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างงาน ในงาน HR
Learn More Topics 09.00 -16.00 น.
1. ความเป็นมาของ PDPA และ สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับ หลักพื้นฐาน 8 ประการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview of Personal Information/Data Protection (Privacy) และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
- เจ้าของข้อมูล (Data Subject)
- ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal

ค่าใช้จ่าย : 7,500 บาท

ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1gTwkZ2sh3ezPR-YTqeIeMiEyYcE6WQOH/view?usp=sharing

ลงประกาศเมื่อ : 2021-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สเมษา : Magento 2.x อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 4)
 คอร์สเมษา : Facebook Marketing 2021 อบรมเฟซบุ๊คสำหรับนักการตลาด - (รอบ 4)
 คอร์สเมษา : Digital Marketing 2021 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 4)
 คอร์สมีนาคม : WordPress อบรมสร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส 2021
 คอร์สมีนาคม : YouTube หลักสูตรสร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป 2021
 คอร์สมีนาคม : Facebook Marketing อบรมเฟซบุ๊คสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 คอร์สมีนาคม : Joomla อบรมสร้างเว็บจูมล่า 2021
 คอร์สมีนาคม : Digital Marketing อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2564
 คอร์สอบรม กุมภาพันธ์ : อบรม Facebook for Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 คอร์สอบรม กุมภาพันธ์ : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2564
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Genius Academy Season3 กลับมาอีกครั้ง โครงการปั้นนักธุรกิจสู่ความเป็นอัจฉริยะที่รอคอย
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7 : Enterpr
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA )
 โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อน การพัฒนาอนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย "Circular Economy"
 Thai Real Estate Markets as of Quarter 1/2021 (English Only)
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 รุ่นที่ 13
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 1
  การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass a
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business Communication) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML (Building Webpages with HTML) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา C#.Net (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 64 กทม.- ปริมณฑล - EEC - ภูเก็ต
 เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 230: ต้องรู้! อัตราผลตอบแทนปี 64+ค่าก่อสร้างอาคาร Q.1/64
 การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
 เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Advanced PL/SQL Programming
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Develop PL/SQL Programming Units
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved