enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

วันที่ : วันนี้ - 29 ตุลาคม 2553

รายละเอียด :
ทุนเรียนฟรี : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจะปีการศึกษา 2554 รับสมัครจำนวน 9 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

++คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีชันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกรุงเทพฯ โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2553
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง
4. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยรวมในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 3.25

++ หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3×4 ซม.(ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เขียนชื่อ – นามสกุลไว้ด้านหลังของรูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ค่าสมัครสอบ 400 บาท

++ การสมัคร

ผู้ สมัครกรอบใบสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุให้ผู้ อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่รับรองผลการเรียน รับรองความประพฤติและรับรองรูปถ่ายที่ติดในใบสมัคร โดยการประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ ให้โรงเรียนรวบรวมจัดส่งใบสมัครและหลักฐานไปสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่งไปที่ นางสาววารุณี พันธ์ุเพียร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ. 10200 เขตจตุจักร ปทฝ. 10903 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หรือสมัครโดยตรงมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 400 บาท ที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต อาตารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ทุนการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม)ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ ปีละ 5,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 48,000 บาท
4. เงินอุดหนุนทำวิจัย 5,000 บาท
5. เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยทุนต่อเนื่อง หรือสมัครรับทุนอื่นทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่สอบข้อเขียน
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1-2
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่ม 1-2
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เล่ม 1
- หนังสือสาระการเรียนรู้เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-4
- หนังสือสาระการเรียนรู้ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-5
- หนังสือสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-3

++ สอบ ถามรายละเอียดได้ที่

คุณวัลลีย์ บางบ่อ, คุณกฤษณะ อ่วมทอง หรือคุณมณีรัตน์ แก้วสร้อย
ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 1002-4 หรือ 1042
โทรสาร ต่อ 1041
E-mail: fsciwlb@ku.ac.th, fscikno@ku.ac.th fscimnr@ku.ac.th

ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th

ค่าใช้จ่าย : ทุนฟรี บาท

ใบสมัคร : http://www.sci.ku.ac.th

ลงประกาศเมื่อ : 2010-10-25

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Exhiminar Dynamics for change ปฏินวัต นิทรรศสัมมนา
 กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
 การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร
 สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 3 วิธี “กินดี สุขภาพดี” แบบง่ายๆ ปรับไลฟ์สไตล์ฉลองวันหยุดยาวทั้งครอบครัว
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด
 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ(Channel Strategy in the Digital Era)
 การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Top Manager)
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved