enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

วันที่ : วันนี้ - 29 ตุลาคม 2553

รายละเอียด :
ทุนเรียนฟรี : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจะปีการศึกษา 2554 รับสมัครจำนวน 9 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

++คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีชันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกรุงเทพฯ โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2553
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง
4. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยรวมในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 3.25

++ หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3×4 ซม.(ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เขียนชื่อ – นามสกุลไว้ด้านหลังของรูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ค่าสมัครสอบ 400 บาท

++ การสมัคร

ผู้ สมัครกรอบใบสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุให้ผู้ อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่รับรองผลการเรียน รับรองความประพฤติและรับรองรูปถ่ายที่ติดในใบสมัคร โดยการประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ ให้โรงเรียนรวบรวมจัดส่งใบสมัครและหลักฐานไปสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่งไปที่ นางสาววารุณี พันธ์ุเพียร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ. 10200 เขตจตุจักร ปทฝ. 10903 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หรือสมัครโดยตรงมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 400 บาท ที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต อาตารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ทุนการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม)ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ ปีละ 5,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 48,000 บาท
4. เงินอุดหนุนทำวิจัย 5,000 บาท
5. เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยทุนต่อเนื่อง หรือสมัครรับทุนอื่นทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่สอบข้อเขียน
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1-2
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่ม 1-2
- หนังสือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เล่ม 1
- หนังสือสาระการเรียนรู้เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-4
- หนังสือสาระการเรียนรู้ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-5
- หนังสือสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 1-3

++ สอบ ถามรายละเอียดได้ที่

คุณวัลลีย์ บางบ่อ, คุณกฤษณะ อ่วมทอง หรือคุณมณีรัตน์ แก้วสร้อย
ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 1002-4 หรือ 1042
โทรสาร ต่อ 1041
E-mail: fsciwlb@ku.ac.th, fscikno@ku.ac.th fscimnr@ku.ac.th

ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th

ค่าใช้จ่าย : ทุนฟรี บาท

ใบสมัคร : http://www.sci.ku.ac.th

ลงประกาศเมื่อ : 2010-10-25

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 19 กรกฎาคม 2562...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel)
 19 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 19 กรกฎาคม 2562...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 19 กรกฏาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 18 กรกฎาคม 2562...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
 15 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 13 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม
 12 กรกฎาคม 2562...สร้าง DCC มืออาชีพขั้นเทพอย่างไร ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง
 12 กรกฎาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
 11 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยา
 10 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved