enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ขอเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร "การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลุกค้าอย่างมืออาชีพ" >> 14 พ.ย. 55 พร้อมรับส่วนลดพ

ขอเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร "การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลุกค้าอย่างมืออาชีพ" >> 14 พ.ย. 55 พร้อมรับส่วนลดพ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียด :
หลักสูตรนี้จะกลาวถึง “แนวทางในการสื่อสารเพื่อสรางความประทับใจตอลูกคา และตอผูที่ตองประสานงานดวย” รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง เพื่อความสําเร็จของพนักงานและองคกร หากทีมงานทุกคน
สามารถประยุกตใชแนวทางที่นําเสนอในหลักสูตรนี้ไดเปนอยางดี องคกรของคุณก็จะทํางานอยางเต็มเปยมดวยความสุข และบรรลุจุดมุงหมาย อีกทั้งสามารถสราง “รอยยิ้มแหงความประทับใจ และประสบการณที่ดี”จากลูกคาใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน ที่สําคัญ พนักงานที่มีหนาที่ดานบริการ มักกังวลกับขอรองเรียนของลูกคา และบางครั้งอาจจะสงผลใหเกิดความเครียดหรือความกดดันใหกับพนักงาน จนกระทั่งมีผลกระทบตอการ
ใหบริการลูกคา

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหทีมนักบริการ หรือพนักงานผูใหบริการ
ลูกคา ไดเรียนรูทั้งเทคนิควิธีการในการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคาอยางมืออาชีพที่จะทําใหผูเขาอบรมไดเขาใจ และสามารถประยุกตใชดวยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


ประโยชนที่จะไดรับ

1.เขาใจถึงความหวังของผูรับบริการ และตอบสนองตอความตองการนั้น ๆ อยางตรงจุด และสรางความประทับใจ
2.ไดพัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และสามารถใชเทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกคาอยางมืออาชีพ เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาความเปนเลิศในงานบริการอยางยั่งยืน
3.เขาใจและสามารถนําเทคนิควิธีในการจัดการกับขอรองเรียนและคําตอวาของลูกคาอยางเปนระบบ

ิวิทยากร อ.กิติศักดิ์ วิวัฒนวงศ
การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
HRD ZENTER
Tel. 090-645-0992
E-mail : hrdzenter@gmail.com
www.hrdzenter.com

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท

ใบสมัคร : www.hrdzenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2012-11-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม
 ลงทะเบียนหลักสูตร "การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง" ฟรี!!
 “สร้างแต้มต่อธุรกิจ ด้วยสูตรลับการตลาดและโลจิสติกส์”
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 มอบเงินบริจาค 1.32 ล้านบาทแก่ศิริราชมูลนิธิ
 How to Achieve a Balanced Diet for Daily Nutrition
 อิ่มท้องพร้อมสุขภาพดีได้ทุกวัน ด้วยมื้ออาหารโภชนาการที่สมดุล
  Herbalife Nutrition Reveals that 97% of Thais Strive for Healthier Breakfasts; But Decisions Are Ba
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยร้อยละ 97 อยากทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น แต่ตัดสินใจเลือกควา
 22 มิถุนายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Man
 21 มิถุนายน 2562...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 21 มิถุนายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 21 มิถุนายน 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
 21 มิถุนายน 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 20 มิถุนายน 2562...Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
 20 มิถุนายน 2562...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
 19 มิถุนายน 2562...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
 รีเบทแมงโก้ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี
 สัมนาฟรี สร้างเศรษฐีเงินล้านกับนวัตกรรมแฟรนไชส์ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร​
 โครงการ Seeds for the Future 2019 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
 19 มิถุนายน 2562...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved