enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ขอเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร "การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลุกค้าอย่างมืออาชีพ" >> 14 พ.ย. 55 พร้อมรับส่วนลดพ

ขอเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร "การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลุกค้าอย่างมืออาชีพ" >> 14 พ.ย. 55 พร้อมรับส่วนลดพ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียด :
หลักสูตรนี้จะกลาวถึง “แนวทางในการสื่อสารเพื่อสรางความประทับใจตอลูกคา และตอผูที่ตองประสานงานดวย” รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง เพื่อความสําเร็จของพนักงานและองคกร หากทีมงานทุกคน
สามารถประยุกตใชแนวทางที่นําเสนอในหลักสูตรนี้ไดเปนอยางดี องคกรของคุณก็จะทํางานอยางเต็มเปยมดวยความสุข และบรรลุจุดมุงหมาย อีกทั้งสามารถสราง “รอยยิ้มแหงความประทับใจ และประสบการณที่ดี”จากลูกคาใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน ที่สําคัญ พนักงานที่มีหนาที่ดานบริการ มักกังวลกับขอรองเรียนของลูกคา และบางครั้งอาจจะสงผลใหเกิดความเครียดหรือความกดดันใหกับพนักงาน จนกระทั่งมีผลกระทบตอการ
ใหบริการลูกคา

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหทีมนักบริการ หรือพนักงานผูใหบริการ
ลูกคา ไดเรียนรูทั้งเทคนิควิธีการในการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคาอยางมืออาชีพที่จะทําใหผูเขาอบรมไดเขาใจ และสามารถประยุกตใชดวยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


ประโยชนที่จะไดรับ

1.เขาใจถึงความหวังของผูรับบริการ และตอบสนองตอความตองการนั้น ๆ อยางตรงจุด และสรางความประทับใจ
2.ไดพัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และสามารถใชเทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกคาอยางมืออาชีพ เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาความเปนเลิศในงานบริการอยางยั่งยืน
3.เขาใจและสามารถนําเทคนิควิธีในการจัดการกับขอรองเรียนและคําตอวาของลูกคาอยางเปนระบบ

ิวิทยากร อ.กิติศักดิ์ วิวัฒนวงศ
การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
HRD ZENTER
Tel. 090-645-0992
E-mail : hrdzenter@gmail.com
www.hrdzenter.com

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท

ใบสมัคร : www.hrdzenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2012-11-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 2 ตุลา
 การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 2 ตุลาคม 2562
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า 19 ตุลาคม 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 9 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved