enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
ประสิทธิภาพในงานจะเกิดขึ้นได้นั้นมีองค์ประกอบสำคัญหลักๆ คือปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการงาน (Process) และปัจจัยนำออก (Output) การพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นต้องยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจกับ "ลูกค้า" เป็นสำคัญ ลูกค้าที่กล่าวถึงนี้มิได้ครอบคลุมแต่เพียง "ลูกค้าภายนอก" ซึ่งหมายถึงผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึง "ลูกค้าภายใน" ซึ่งหมายถึงผู้ที่เข้ามาในช่วงท้ายของกระบวนการทำงาน และนำเอาผลผลิต (Output) จากกระบวนการนั้นๆ ไปใช้เป็น Input ในกระบวนการทำงานขั้นต่อไป จึงต้องมีหลักในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นให้เหมาะสม จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. ได้รับทราบถึงภาพรวมของแนวคิดหลักการ และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
2. ได้รู้วิธีประเมินประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิภาพระดับองค์กร/หน่วยงาน และระดับบุคคล
3. ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการงานทั้งการตั้งเป้าหมาย การใช้ PDCA, Lean
4. ได้รู้ทักษะทั้งการฟัง การชี้แจงความต้องการ การยึดมั่นและ การจัดการกับสิ่งรบกวน
5. ได้เข้าใจวิธีการบริหารจัดการตนเองโดยเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. ภาพรวมแนวคิดประสิทธิภาพ : Overall & Index
- ดัชนีประสิทธิภาพอุตสาหกรรม/บริการ
- หลักการและแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ : Efficiency
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานรับเหมาก่อสร้าง : Efficiency Factor

2. การประเมินสถานะปัจจุบันและการพัฒนาประสิทธิภาพ : Assessment & Solving
- การประเมินประสิทธิภาพระดับองค์กร/หน่วยงาน
- การประเมินประสิทธิภาพส่วนบุคคล
- การวิเคราะห์ผลการประเมินและการนำไปปรับปรุงพัฒนา

3. การบริหารจัดการงาน : Work Management
- การตั้งเป้าหมาย : Goal / Target
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน : Priority
- การใช้เครื่องมือ PDCA
o การวางแผน : Plan
o การลงมือทำ : DO
o การตรวจสอบ/ประเมินผล : Check
o การปรับปรุงแก้ไข : Act
- การใช้แนวคิด Lean Six Sigma
o การวิเคราะห์กระบวนการสำคัญ
o การระบุกระบวนการที่มีผลต่อผลลัพธ์
o การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการใหม่

4. การบริหารจัดการคน : People Management
- เรียนรู้ที่จะฟังจริงๆ : Listening Skill
- ชี้แจงความต้องการ : Clarify Needs
- ยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการ : State Wants
- การจัดการกับสิ่งรบกวน : Interruption

5. การบริหารจัดการตนเอง : Self-Management
- การระบุเป้าหมายและความทะเยอทะยาน
- การใช้กฎ Pareto 80:20
- เทคนิคจัดการบริหารเวลา : Time Management
- วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง
- การสร้างเครือข่ายความสนับสนุน : Connection
- การสนับสนุน: การสร้างเครือข่ายของตนเอง
- เทคนิคการบริหารความเครียด
- Top 10 วิธีการกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แผนปฏิบัติการส่วนบุคคล : Individual Action Plan

สิ่งที่จะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรม
1. ทราบภาพรวมแนวคิดหลักการ และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
2. เกิดทักษะในการประเมินประสิทธิภาพระดับองค์กร/หน่วยงาน บุคคลได้
3. เข้าใจเทคนิคการบริหารจัดการงานทั้งการตั้งเป้าหมาย การใช้ PDCA, Lean ในทางปฏิบัติ
4. มีทักษะทั้งการฟัง การชี้แจงความต้องการ การยึดมั่นและ การจัดการกับสิ่งรบกวน
5. นำเครื่องมือการบริหารจัดการตนเองไปใช้ในชีวิตการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง

วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยาย / กรณีตัวอย่าง / กิจกรรม ตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความเห็นกลุ่ม
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ / การนำเสนอความคิดเห็นระดับบุคคล /กลุ่ม
4. การให้ความเห็น (Comment) / การให้คาปรึกษาเชิงลึก

วิทยากร อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539930936&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2016-05-11

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม
 ลงทะเบียนหลักสูตร "การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง" ฟรี!!
 “สร้างแต้มต่อธุรกิจ ด้วยสูตรลับการตลาดและโลจิสติกส์”
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 มอบเงินบริจาค 1.32 ล้านบาทแก่ศิริราชมูลนิธิ
 How to Achieve a Balanced Diet for Daily Nutrition
 อิ่มท้องพร้อมสุขภาพดีได้ทุกวัน ด้วยมื้ออาหารโภชนาการที่สมดุล
  Herbalife Nutrition Reveals that 97% of Thais Strive for Healthier Breakfasts; But Decisions Are Ba
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยร้อยละ 97 อยากทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น แต่ตัดสินใจเลือกควา
 22 มิถุนายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Man
 21 มิถุนายน 2562...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 21 มิถุนายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 21 มิถุนายน 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
 21 มิถุนายน 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 20 มิถุนายน 2562...Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
 20 มิถุนายน 2562...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
 19 มิถุนายน 2562...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
 รีเบทแมงโก้ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี
 สัมนาฟรี สร้างเศรษฐีเงินล้านกับนวัตกรรมแฟรนไชส์ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร​
 โครงการ Seeds for the Future 2019 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
 19 มิถุนายน 2562...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved