enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

วันที่ : 26-27 มกราคม 2560

รายละเอียด :
1. ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันสินค้าต่างๆ ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อจัดจาหน่ายอย่างมากมาย ซึ่งสินค้าต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคแต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและบริการได้ตลอดห่วงโซ่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งด้าน supply และ Demand ผู้ผลิตสามารถนาแนวคิดนี้ไปต่อยอดกระบวนการบริหารจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ ICT สามารถใช้แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดตามตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการจัดจาหน่ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการสินค้าให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งมีความชานาญในเรื่องของการจัดทาการตรวจสอบระบบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ ที่จาหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า (Trusted Source of Product Information Data Pool) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกลาง ทาให้ข้อมูลสินค้ามีความทันสมัยอยู่เสมอ ลดความซ้าซ้อน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางสินค้าระหว่างคู่ค้า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน สามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องได้
2) เพื่อศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 กลุ่ม ดังนี้ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
3) เพื่อศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า และระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับหน่วยงานนาร่อง
4) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป
5) กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางต่อยอดในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability)

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2017-01-18

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 19 กรกฎาคม 2562...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel)
 19 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 19 กรกฎาคม 2562...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 19 กรกฏาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 18 กรกฎาคม 2562...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
 15 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 13 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม
 12 กรกฎาคม 2562...สร้าง DCC มืออาชีพขั้นเทพอย่างไร ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง
 12 กรกฎาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
 11 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยา
 10 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved