enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

วันที่ : 26-27 มกราคม 2560

รายละเอียด :
1. ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันสินค้าต่างๆ ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อจัดจาหน่ายอย่างมากมาย ซึ่งสินค้าต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคแต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและบริการได้ตลอดห่วงโซ่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งด้าน supply และ Demand ผู้ผลิตสามารถนาแนวคิดนี้ไปต่อยอดกระบวนการบริหารจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ ICT สามารถใช้แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดตามตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการจัดจาหน่ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการสินค้าให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งมีความชานาญในเรื่องของการจัดทาการตรวจสอบระบบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ ที่จาหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า (Trusted Source of Product Information Data Pool) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกลาง ทาให้ข้อมูลสินค้ามีความทันสมัยอยู่เสมอ ลดความซ้าซ้อน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางสินค้าระหว่างคู่ค้า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน สามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องได้
2) เพื่อศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 กลุ่ม ดังนี้ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
3) เพื่อศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า และระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับหน่วยงานนาร่อง
4) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป
5) กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางต่อยอดในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability)

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2017-01-18

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 คอร์ส นักประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี รุ่น6
 สัมมนาฟรี !! "การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ"
 Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
 21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions
  20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
 15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
 15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
 14 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 หลักสูตร Coaching Mentor
 หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior)
 หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน ebay.com เผยเทคนิคสร้างรายได้หลักล้านต่อเดื
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา การสร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บเถาเป่า Taobao.
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ขายของออนไลน์ ไปทั่วโลก ผ่านบนเว็บอาเมซอน (Amazon.com) ฟรี !! (รับจำนวนจำก
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง ผ่านเว็ปไซต์ อาลีบาบา Alibaba.com
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved