enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

วันที่ : 26-27 มกราคม 2560

รายละเอียด :
1. ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันสินค้าต่างๆ ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อจัดจาหน่ายอย่างมากมาย ซึ่งสินค้าต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคแต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและบริการได้ตลอดห่วงโซ่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งด้าน supply และ Demand ผู้ผลิตสามารถนาแนวคิดนี้ไปต่อยอดกระบวนการบริหารจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ ICT สามารถใช้แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดตามตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการจัดจาหน่ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการสินค้าให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งมีความชานาญในเรื่องของการจัดทาการตรวจสอบระบบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ ที่จาหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า (Trusted Source of Product Information Data Pool) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกลาง ทาให้ข้อมูลสินค้ามีความทันสมัยอยู่เสมอ ลดความซ้าซ้อน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางสินค้าระหว่างคู่ค้า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน สามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องได้
2) เพื่อศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 กลุ่ม ดังนี้ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
3) เพื่อศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า และระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับหน่วยงานนาร่อง
4) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป
5) กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางต่อยอดในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability)

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2017-01-18

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการ นักข่าวรุ่นจิ๋ว ตอน “เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก” รุ่น 1
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ)
 หลักสูตร Professional Customer Service
 หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)
 หลักสูตร Customer Complaint Management (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
 หลักสูตร Key Account Management (เทคนิคการบริการลูกค้ารายสำคัญ)
 หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (Executive Secretary 4.0)
 หลักสูตรอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Services)
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)
 สสว. เปิดโอกาส: ผลักดัน SME ไทย ขยายเวทีการค้าสู่ตลาดโลก
 ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved