enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตของผลิตภัณฑ์สุขภาพกับมาตรการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ตามแผนการดาเน

วันที่ : 26-27 มกราคม 2560

รายละเอียด :
1. ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันสินค้าต่างๆ ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อจัดจาหน่ายอย่างมากมาย ซึ่งสินค้าต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคแต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและบริการได้ตลอดห่วงโซ่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งด้าน supply และ Demand ผู้ผลิตสามารถนาแนวคิดนี้ไปต่อยอดกระบวนการบริหารจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ ICT สามารถใช้แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดตามตรวจสอบเส้นทางการผลิตและการจัดจาหน่ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการสินค้าให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งมีความชานาญในเรื่องของการจัดทาการตรวจสอบระบบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสินค้าต่างๆ ที่จาหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า (Trusted Source of Product Information Data Pool) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกลาง ทาให้ข้อมูลสินค้ามีความทันสมัยอยู่เสมอ ลดความซ้าซ้อน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางสินค้าระหว่างคู่ค้า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน สามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องได้
2) เพื่อศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 กลุ่ม ดังนี้ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
3) เพื่อศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า และระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับหน่วยงานนาร่อง
4) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป
5) กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางต่อยอดในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability)

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2017-01-18

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน Cosmobeauty Seoul 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้
 อบรมไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
 อบรมบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจออนไลน์
 อบรมคอร์สสอนแอพพลิเคชั่น ไลน์แอด Line@ เพื่อธุรกิจ
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 25 เมษายน 2562
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 5 เมษายน 2562
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี 19 เมษายน 2562
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 23 เมษายน 2562
 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 26 เมษายน 2562
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 23 เมษายน 2562
 กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” 24 เมษายน 2562
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 2 เมษายน 2562
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า 4 เมษายน 2562
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 27 เมษายน 2562
 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต] 20 เมษายน 2562
 Work Improvement ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 20 เมษายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2019
 Thailand Medical Cannabis International Conference Bangkok
 หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยอดจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
 เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น40
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved