enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร “SIX SIGMA เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (INTRODUCTION TO SIX SIGMA)!!NEW!!

หลักสูตร “SIX SIGMA เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (INTRODUCTION TO SIX SIGMA)!!NEW!!

วันที่ : วันที่อบรม 29 มกราคม 2560

รายละเอียด :
หลักการเเละเหตุผล

SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ DEFINE - MEASURE - ANALYZE - IMPROVE - CONTROL (DMAIC) อีกทั้งยังสร้างความท้าทายของบุคลากรทุกตำแหน่งและทุกหน่วยงานในองค์กรที่ต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของตนให้สูงขึ้น สร้างความแตกต่างทางคุณภาพจากคู่แข่ง ซึ่งนวัตกรรมของการบริหารงานเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาความสำเร็จและต่อยอดก้าวสู่องค์กรแบบ LEAN SIX SIGMA อย่างเป็นระบบต่อไป

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ในการบริหารงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบในระดับต่างๆ ไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรขั้นแรกแต่ก็บรรจุเนื้อหาที่ครบถ้วนในเรื่องของ SIX SIGMA และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงทั้งจากการอบรมภาค ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษาและทำแบบทดสอบ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ SIX SIGMA เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ SIX SIGMA ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินการ SIX SIGMA เพื่อใช้วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นโครงสร้างและประโยชน์ในการบริหารงานด้วย SIX SIGMA อย่างเป็นระบบมากขึ้นหัวข้อในการอบรม

1. บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

· แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

· ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย SIX SIGMA

2. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย SIX SIGMA คืออะไร ?

· SIX SIGMA คืออะไร

· แนวคิดพื้นฐานของ SIX SIGMA

3. แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC)

· D - DEFINE : การค้นหาปัญหาและกำหนดเป้าหมาย

· M - MEASURE : การเก็บข้อมูลให้ตรงวัตถุประสงค์

· A - ANALYZE : การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล

· I - IMPROVE : การกำหนดมาตรการและการดำเนินการปรับปรุง

· C - CONTROL : การควบคุมให้ยั่งยืน

3. กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ SIX SIGMA

4. การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องของ SIX SIGMA ได้อย่างไร ?

· DEFECT RATE ?

· PARTS PER MILLION (PPM) ?

· DEFECT PER MILLION OPPORTUNITY (DPMO) ?

· SIX SIGMA QUALITY LEVEL ?

5. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ SIX SIGMA

6. ประโยชน์ในการนำ SIX SIGMA มาใช้งานเชิงปฏิบัติให้ได้ผลในองค์การ

7. SIX SIGMA VS. LEAN MANUFACTURING

8. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (BEST PRACTICES)

9. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน (6 *โมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (WORKSHOP)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรมราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ราคาเต็ม 3,900 บาท)

วิทยากร อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

วันที่อบรม 29 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929


Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com
พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.inwtraining.com

ลงประกาศเมื่อ : 2017-12-07

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มกราคม 2561 : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มกราคม 2561 : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สร้างเว็บ Joomla Beginner
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม Facebook Marketing (รอบสุดท้าย)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมสร้างเว็บขายของ Joomla E-commerce (สอนด้วย VirtueMart)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมปรับแต่ง และส้ราง Joomla Template (ใช้ PHP+CSS)
 หลักสุตร ธันวาคม : อบรมทำเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (รอบ 12)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ เสาร์-อาทิตย์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ 11)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร “Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0” รุ่นที่ 1
 รับจัดงาน Event บริษัท ยูสเฮด ครีเอชั่น จำกัด
 หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 67 (Business Analysis)
  - สัมมนาฟรี - รวยด้วย GLOBAL DROPSHIP
 สัมมนา แกะรอย 100 ล้าน แค่พลิกมุมคิดก็พลิกธุรกิจสู่ 100 ล้าน
 เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ
  ศิลปะการขายเชิงรุก
 Problem Solving and Decision Making
 จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย
 Coaching Communication
 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
 เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
 PROACTIVE THINKING
 พนักงานขาย…หัวใจบริการ
 Sales Supervisor & Area Manager
 Professional Call Center
 Professional Help Desk
 การตลาดยุค 4G
 Professional Sales Coordinator
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved