enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code) มี.ค. 61

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code) มี.ค. 61

วันที่ : 22 มีนาคม 2561

รายละเอียด :
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
ขจัดความสับสนในการตีความ เพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ทำความเข้าใจ “แพ่งพิสดาร” ในบทบาทของนักบัญชี

กำหนดการ
22 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

วิทยากร
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

อัตราค่าอบรม
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หัวข้ออบรม
1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเป็นต่อนักบัญชีและกิจการอย่างไร
2. เปรียบเทียบนิยามทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี ประเด็นที่พบบ่อยครั้ง
- “ธุรกรรม” ทางบัญชี กับ “นิติกรรม” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “หนี้” ทางบัญชี กับ “วัตถุแห่งหนี้” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “เกณฑ์คงค้าง”(Accrual Basis) ทางบัญชี กับ “เกณฑ์สิทธิ”(Accrual Basis) ตามประมวลรัษฎากร
- “นิติกรรม” กับ “สัญญา” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “สัญญาเช่าทางการเงิน” (Financial Lease) กับ “สัญญาเช่าดำเนินการ” (Operation Lease) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “ส่วนควบ” ทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี
3. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
3.1หลักทั่วไป
· เนื้อสัญญาสำคัญกว่าชื่อของสัญญา จุดที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ
- การใช้สิทธิโดยสุจริต
- การรับรองลายมือชื่อ
- การแสดงจำนวนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
- การใช้ชื่อสัญญาไม่ตรงกับเนื้อหาสัญญา
- การใช้ชื่อสัญญาเพื่อเลี่ยงภาระภาษี
· การแสดงเจตนา/การสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือคุณสมบัติของบุคคล
· การกระทำอันเป็นโมฆะ /โมฆียะ , สัญญาที่ทำแล้วเป็นโมฆะ /โมฆียะ
· การนับระยะเวลาทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
· อายุความสะดุดหยุดลงได้ในกรณีใดบ้าง
· ขาดอายุความ ทำอย่างไรไม่ให้เสียหาย
· หนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องได้หรือไม่
· หนี้ขาดอายุความกับการติดหนี้สูญ
3.2 หนี้
· วัตถุแห่งหนี้ / ผลแห่งหนี้ / ลูกหนี้ผิดนัด / การใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ (เจ้าหนี้ใช้แทน)
· การรับช่วงสิทธิ์ / รับช่วงทรัพย์ / สิทธิยึดหน่วง / บุริมสิทธิ
· การระงับหนี้ / ปลดหนี้ / หักกลบลบหนี้ / แปลงหนี้ใหม่
· มัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ
3.3 นิติกรรมสัญญา
· สัญญาซื้อขาย/ ขายฝาก/ ขายตามตัวอย่าง/ ขายตามคำพรรณนา/ ขายเผื่อชอบ/ ขายทอดตลาด
· ความแตกต่างของ เช่าทรัพย์ / เช่าซื้อ / ซื้อขายเงินผ่อน
· สัญญาจ้างแรงงาน/ จ้างทำของ / รับขน
· สัญญา*้ยืม/ ค้ำประกัน
· จำนอง / จำนำ/ ฝากทรัพย์
· ตัวแทน/นายหน้า
· การประนีประนอมยอมความ
· การเลิกสัญญา
3.4 เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
· ผู้ทรงเช็คคือใคร มีความสำคัญอย่างไร
· ความแตกต่างของเช็คขีดคร่อม/เช็คไม่ขีดคร่อม
· ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหายต้องทำอย่างไร
3.5 หุ้นส่วนและบริษัท
· การประชุมผู้ถือหุ้น / ประชุมสามัญ / ประชุมวิสามัญ
- คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต้องลงโฆษณาหรือไม่
- กรณีลงมติพิเศษต้องแจ้งก่อนวันนัดประชุมกี่วัน
· การเพิ่มทุน/ลดทุน
· การควบบริษัท / การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
· เงินปันผลและเงินสำรอง
- เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายได้เมื่อไหร่
- ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องมีทุนสำรองไว้อย่างไร
- เงินปันผลที่ค้างจ่าย คิดดอกเบี้ยกับบริษัทได้หรือไม่
· บัญชีงบดุล / สมุดบัญชี
· การสอบบัญชี / การชำระบัญชี / การถอนทะเบียน
3.6 ทรัพย์สิน
· กรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครอง / สิทธิอาศัย
· ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รายละเอียดของหลักสูตร
https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8501&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

ค่าใช้จ่าย : 4815 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8501&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-02-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2561
 หลักสูตร มกราคม 2561 : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มกราคม 2561 : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สร้างเว็บ Joomla Beginner
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
 Effective Communication Skills
 เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
 การปรับแต่งเครื่องมือระดับสูง…สำหรับการประยุกต์ใช้งานองค์กรธุรกิจ
 อินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Professional Help Desk
 หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ
 หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น
 หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
 หลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
 จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
 หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS)
 การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน
  วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM
 หลักสูตร Customer Satisfaction Survey (การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า)
 5G ขับเคลื่อนโลก รับศักราชใหม่แห่งยุค “เมกะเทค”
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดแผนกลยุทธ์วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved