enterTraining
enterTraining
  webdirectory
 
หน่วยงานอบรมสัมมนาของสถาบันการศึกษา
  เพิ่มรายชื่อ
 
 
 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเสรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดอบรมหลักสูตรหลักการจัดการจัดการด้านการเงินและหลักสุตรการเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากร เพื่อใ
www.econ.chula.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
www.kmutt.ac.th/training/
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
e-training.buu.ac.th
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้บริการวิชาการแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน ทั้งการอบรมแบบเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และแบบอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
www.training.mut.ac.th
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ
www.eto.ku.ac.th
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.รามฯ และสำหรับบุคคลทั่วไป
www.ctc.ru.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT หลายหลักสูตร สอนโดยวิทยากรระดับมืออาชีพ
training.nu.ac.th
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารการฝึกอบรม ด้วยระบบ ISO 9001
www.stou.ac.th/study/projects/training/
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์
ค่าย "หมอสายตา ครั้งที่ 2" คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ มีภารกิจหลักทั้งด้านการวิจัยและการอบรม โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อรบมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ โดยการประยุกต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้บริการจัดฝ
ABAC Study Abroad
ศึกษาต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ กับ ABAC STUDY ABROAD - เรียนต่ออเมริกา,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อสวิส,เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อไอร์แลนด์
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริการวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ทั้งนี้เพราะวิทยาลัย ฯ มีศักยภาพและทรัพยากรในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ผึกอบรม การจัดกิจกรรม E
www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=1081
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economics Research: ECBER) จัดตั้งโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจที่มีประโ
www.ecberkku.com
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่น 1/2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เ
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
มุ่งเน้นการให้บริการด้านการจัดการและบริหารธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
mba.nida.ac.th
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA MIT อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อรับวุฒิบัตรในหลักสูตรต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
ให้บริการวิชาการครบวงจร อาทิเช่น Public Training, In-house Training, Business consulting & Research
nidabusinessschool.com
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
conc.tbs.tu.ac.th
ศูนย์อบรม IATA(Bangkok) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก IATA ในการเปิดศูนย์อบรมในกรุงเทพ ในชื่อ IATA Authorized Training Center เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอบรมที่ไม่ต้องไปสอบถึงต่างประเทศ แ
ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA และสถาบันฝึกอบรมด้านการบืน TFTA
หลักสูตรที่เปิดอบรม
  หน้าหลักสารบัญเวบ
 
 
1 | 2 | หน้าถัดไป
 
blog facebook
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved