enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

วันที่ : 3/11/64

รายละเอียด :
หลักกการและเหตุผล

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (soil and groundwater contamination) ในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวแตกต่างจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจะไม่เป็นประเด็นเลยจนกระทั่งตรวจพบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพนอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินในโรงงาน

ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการที่ดี หรือหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบทิ้งและลักลอบฝังกลบซึ่งเมื่อสารอันตรายมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล (spill) ลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะระเหยออก (หากมีคุณสมบัติของการระเหย) บางส่วนจะอิ่มตัวอยู่ในดิน ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินนั้น บางส่วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน บางส่วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งเมื่อถึงชั้นน้ำใต้ดินสารอันตรายจะละลายกับน้ำใต้ดิน หรือตกตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำ ตลอดจนถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน และจะเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในชั้นน้ำใต้ดินในที่สุด ส่งผลให้เมื่อมีการสูบและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย กลุ่มโลหะหนัก ซึ่งหลายชนิดส่งผลต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ

น้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- เพื่อทราบเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินรูปแบบต่างๆ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด

สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

• คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

o หัวหน้างาน พนักงาน ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

o การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน - การกำหนดติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

- การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ - การเก็บตัวอย่างดิน

- การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน - การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

o เทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

- การกักกันและควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน

- การบำบัดในพื้นที่ด้วย permeable reactive barrier

- การบำบัดในพื้นที่กระบวนการทางกายภาพเคมี

- การบำบัดในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและพืช

ค่าใช้จ่าย : 3000 บาท

ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1_Wh4AiDMkvFPPV30y2Tn8U5Fd5gpCbGb/view?usp=sharing

ลงประกาศเมื่อ : 2021-10-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สพฤศจิกายน : Joomla สร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สวันเสาร์ : E-commerce คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สออนไลน์ : Zoom คอร์สเขียนคอนเทนต์ SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Magento คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์มาเจนโต้ 2x - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : WordPress คอร์สเรียนทำเว็บสมัยใหม่ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Facebook Marketing คอร์สเรียนเพจ สำหรับนักการตลาด - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - วันเสาร์ (รอบ 10)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บองค์กร ด้วยเวิร์ดเพรส WordPress - (รอบ 9)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 43
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 ที่ดินที่เราสนใจหรือที่เราถืออยู่นั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ตรวจสอบสีผังเมืองด้วยตัวเอง
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 คอร์ส Facebook สำหรับนักการตลาด และ SME (20 ตุลาคม)
 คอร์ส Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (28 ตุลาคม) - Zoom
 คอร์ส WordPress สำหรับทำเว็บสมัยใหม่ (21 - 22 ตุลาคม)
 คอร์ส Magento สำหรับทำเว็บอีคอมเมิร์ซ (26 - 27 ตุลาคม)
 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
 CHALLENGES OF PLASTIC PACKAGING 2022 :แนวโน้มโลกและความท้าทายของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปี 2022
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved