enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

วันที่ : 28/02/2565

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคัดเลือกบุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังเป็นวิธีการคัดเลือกพนักงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิผลจึงเป็นทักษะที่ผู้บริหารทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนา เพื่อให้สามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งบ่อยครั้งที่การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ประสบความล้มเหลวไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการได้ เหตุเพราะไม่ทราบถึงวิธีการที่สามารถล่วงรู้ได้ถึงความรู้ ความสามารถที่พึงประสงค์ที่เป็นอยู่และส่งผลถึงอนาคต ที่เรียกกันว่าเป็น ขีดความสามารถ (Competency) ของคนๆนั้นได้ และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีเครื่องมือในการประเมิน และค้นหา

ดังนั้นการสัมภาษณ์ที่สามารถค้นหา ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ได้กำหนดขึ้นผนวกกับเทคนิคการตั้งคำถามการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทย์ในการค้นหา Competency ได้ ด้วยเหตุนึ้จึงสมควรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์สำหรับงานบริหารต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายด้านเช่นกัน

วัตถุประสงค์
ได้เพิ่มความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาให้สูงขึ้น
ได้เพิ่มความรู้ในประเด็นหลักของการสัมภาษณ์โดยการตั้งคำถาม
ได้เพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิผล และได้พนักงานที่มีคุณภาพ
มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยแบบประเมิน Competency
ให้หัวหน้างานในแผนกต่างๆที่มีหน้าที่สัมภาษณ์งานทราบถึงหลักการและแนวทางในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้พนักงานที่ดี และเหมาะสมกับงาน และหน่วยงานของตนเองมากที่สุด
หัวข้อการฝีกอบรม
คัดเลือกและสัมภาษณ์ได้คนที่องค์กรต้องการให้อะไร ?
ประเภทหรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่และได้ผล
ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์และผลเสียจากการสัมภาษณ์
- Workshop : สะท้อนถึงปัญหาจากการสัมภาษณ์ /
หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (DISC)
วิธีการ Match ลักษณะเฉพาะของคนเข้ากับงาน
การออกแบบคำถาม และตัวอย่างคำถาม
การเตรียมการสัมภาษณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรด้วยแบบประเมิน Competency
- อ่านด้วยการแต่งกาย และบุคลิกภาพ
- อ่านด้วยลายมือ (ลายมือที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
- อ่านด้วยลายเซ็น (ลายเซนที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
***สอนเรื่องพื้นฐานลายเส้น วิเคราะห์และอ่านลายเซ็นให้เป็นถูกคนและสอนเรื่องการแก้ไขลายเซ็นให้ครบตาม Competency
- อ่านด้วยวิธีอื่นๆ
- Workshop รายบุคคล ฝึกวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์จากแบบประเมินในการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงคุณสมบัติ (Competency)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม (Behavior)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
การประเมินผลการสัมภาษณ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก ระดับ Leader, Sr.Lerder , Superviser and Sect. Mgr up. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2022-01-13

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : สร้างเว็บไซต์จูมล่า สอนด้วย Joomla 4 / รอบ 9
 หลักสูตร สิงหาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress + Elementor) รอบ 8
 หลักสูตร สิงหาคม : Facebook Page 2022 สำหรับนักการตลาด และ sme - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : Magento 2.4 สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซมาเจนโต้
 หลักสูตร กรกฎาคม : WordPress Elementor (วันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : WordPress 2022 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส
 คอร์สกรกฎาคม 65 : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 7
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บอีคอมเมิร์ซ Magento - รอบ 6
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมสร้างแบรนด์ด้วยโฆษณายูทูป 2022 (YouTube Ads)
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บ WORDPRESS เต็มรูปแบบ (2 วันเต็ม)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 ประชาสัมพันธ์ : ตารางอบรม กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA )
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 โครงการอบรม เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ทะลุเป้า (Sales Planing & Sales For
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement) Onli
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 37
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ (English for Business E-mail Writing) Onli
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34
 เคล็ดลับ "การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ ให้โดนใจและขายได้เร็ว"
 War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition
 เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved