การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

0.00 ฿

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน : 16 ธันวาคม 2565 [ขยายเวลา]

รายละเอียดเพิ่มเติม

The 32nd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (32th# TIChE 2023)

หัวข้อ: “Sustainable Innovations For A Better Future World”

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566

โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน : 16 ธันวาคม 2565 [ขยายเวลา]

รายละเอียด :
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Website: https://chemengsilpakorn.com/TIChE2023/index.php