เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาให้เปล่า มูลนิธิทิสโก้ (TISCO Foundation)

สมัครขอรับทุน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2566
นักเรียนชั้น ประถมศึกษา – ปริญญาตรี
ทุนใหม่ และ ทุนต่อเนื่อง
สมัครขอรับทุน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ มูลนิธิทิสโก้ฯ จึงเน้นความสำคัญของการบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติของเราต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านทุนการ ศึกษาด้วยการบริจาคทุน การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี และบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ผู้รู้หนังสือโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นานาชาติ โครงการจัดพิมพ์หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นต้น

วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. เขียนแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา ส่งมาทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่ www.tiscofoundation.org
(ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับล่าสุด มุมขวาล่าง ลงวันที่ 21/6/2565 เท่านั้น)
หรือ
2. สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ https://scholarship.tiscofoundation.org

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่ :
https://www.tiscofoundation.org/thai/download.html

ติอต่อสอบถาม : มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
อีเมล์ : tiscofoundation@tiscofoundation.org
Facebook : TISCO Foundation