ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2566 – 2567

0.00 ฿

สมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2566 – 2567

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA – ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 – 2567 แก่ประเทศไทย
เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับศูนย์ SEAMEO SEARCA ได้แก่
German Acadamic Exchange Service (DADD)
National Taiwan University (NTU)
Univeriti Putra Malaysia (UPM)
Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI)
และ Sejong University

ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี
รวมทั้งเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และสมัครรับทุนโดยตรงได้ทางเว็บไซต์
www.searca.org

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

รวมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : gsid@searca.org