มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference

0.00 ฿

ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference

หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุจริตทางวิชาการในวงการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 12 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

สอบถามข้อมูล
คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส

(66) 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป)
คุณ วนิดา กาเหย็ม / คุณ ราตรี ถานะสุวรรณ

(66) 0 7428 9211, 9224 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)

Facebook : PSUEduConf
https://www.facebook.com/PSUEduConf