ตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 2566 ครั้งที่ 2

กำหนดการของการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ อ.พระสมุทร

โครงการกิจกรรมตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง (อำเภอละ 1 ครั้ง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน

วันที่จัดกิจกรรม : 22 ก.พ. 2566 เวลา 08:00 น. – 24 ก.พ. 2566 เวลา 18:00 น.

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
2.2 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
2.3 เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
2.4 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกร
2.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้สอยตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกัน
2.6 เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เงื่อนไขของกิจกรรม
1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีสินค้าที่จำหน่ายในราคาประหยัด ลดราคา 20-40% จากราคาจำหน่ายปกติ
2. ผู้ประกอบการต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนทุกประเภทสินค้าที่จำหน่าย และหากสินค้าใดมีการลดราคา โปรดแจ้งราคาปกติและราคาที่จำหน่ายในงาน (ลดราคา 20-40% เรียบร้อยแล้ว)

กำหนดการของการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง
และจะมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ทุกครั้ง หากผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมในครั้งใด สามารถติดตามและสมัครในวันเวลาที่เปิดรับสมัครนะคะ

จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ