ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ให้บริการห้องประชุม-สัมมนา

1,000.00 ฿

อัตราค่าบริการและจองห้อง ได้ที่
โทรศัพท์ 043 466581-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้บริการห้องประชุม / สัมมนา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

ห้องประชุม/สัมมนา พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์โสตฯ

อัตราค่าบริการและจองห้อง ได้ที่
โทรศัพท์ 043 466581-2
หรือ
https://cttc.cpd.go.th/cttc7/index.php/main-menu/service

 

cttc-cpd-go-th-service