ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 “Quality in Medical Care” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนฟรี!

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565

ในหัวข้อ “Quality in Medical Care” ลงทะเบียนฟรี!

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 School of Medicine Annual Scientific Conference 2022 (MedASC2022) ภายใต้หัวข้อ “Quality in Medical Care” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“การประชุมวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2565 มีชื่อว่า “Quality in Medical Care” เนื่องจากสำนักวิชาให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในปี 2565 และกำลังดำเนินการเพื่อขอรับการรับรอง ขั้นที่ 3 ในปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกต่อไป การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานและความเชื่อมั่น” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การบรรยายเรื่อง Clinical Excellence towards International Standard and Global Trends of Medical Care Quality in Post COVID-19 Era โดยอาจารย์ นายแพทย์สมพร คำผง Advisory Board of GHA (Global Healthcare Accreditation) and Board of Directors of AACI (American Accreditation Commission International) การอภิปรายเรื่อง เรื่อง Improve Quality in Management of Acute Coronary Syndrome -โดย อาจารย์ นายแพทย์พิษณุ บุญประเสริฐ และคณะ การบรรยายเรื่อง Improve Quality in Forensic Medicine and Molecular Pathology โดย -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล และ อาจารย์ พันตำรวจตรี นายแพทย์นเรศ สาวะจันทร์ การอภิปรายเรื่อง Jehovah’s witness: ความท้าทายทางการแพทย์และจริยธรรม โดยพยานพระยะโฮวาห์ (ประเทศไทย) การอภิปราย เรื่อง Improve Quality for Terminal Care Patients (ICU and Non-ICU) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (Koon) ซึ่งเป็นโรงพยาบาล Palliative care แห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการบรรยายด้านคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต โรคทางศัลยกรรม สูตินรีเวช กุมารเวชกรรม และด้านพยาธิคลินิกรวมทั้งเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์” คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ medasc.mfu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6566-7