การอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)”

1,800.00 ฿

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)”

Highlights
รู้ลึก รู้จริง … ในหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เตรียมพร้อม … วางแผนการวิจัยในมนุษย์ อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานสากล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การวิจัยในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการทดสอบในมนุษย์ โดยในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องในมนุษย์นั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก่อนที่จะเริ่มต้นการวิจัย รวมทั้งปกป้องสวัสดิภาพ (welfare) สิทธิ (rights) และความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้เข้าร่วมวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจำเป็นของผู้วิจัย ตลอดจนดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรตระหนักและมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานวิจัย โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความปลอดภัย และจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานวิจัยเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสาธารณชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และคำแนะนำที่ได้ไปปรับใช้กับงานวิจัยของตนต่อไป

กล่าวเปิดงานโดย
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พชร สุขสุเมฆ
สาขากฎหมาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
ท่านละ 1,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่แสวงหากําไร
ท่านละ 1,682.24 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการจัดอบรม
ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
https://www.career4future.com/wp-content/uploads/2023/01/brochure-hre662023-1.pdf