การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

1,400.00 ฿

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมออนไลน์เรื่อง

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แจกฟรี หนังสือมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีหน้าที่ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร / นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล

คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 1,400 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1,700 บาท

วันที่จัด
24/02/2023
สถานที่จัด
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
คุณสมบัติผู้สมัคร
วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ
60 คน