การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน”

3,700.00 ฿

ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/RbCyrjnA8wGM8odE6

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียน คลิก

หลักการและเหตุผล

การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอาคารที่อยู่ในระหว่างการออกแบบ และอาคารที่เปิดใช้งานแล้ว เพื่อประเมินขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟในการอพยพผู้ใช้อาคาร เทียบกับเวลาอพยพตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูง ที่กำหนดว่า “ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแสดงการคำนวณให้เห็นว่าบันไดหนีไฟสามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง” เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (Performance-based Fire Safety Design) ที่เหมาะสมกับแต่ละอาคาร โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้จากเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟด้วยมือตามวิธี Hydraulic Flow Calculation และการประเมินเวลาก่อนการอพยพตาม PD 7974 เป็นต้น การอบรมจะเน้นการเจาะลึกถึงสมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมเสริมด้วยทฤษฎีเท่าที่จำเป็นต่อการคำนวณ มีตัวอย่างในการคำนวณในอาคารกรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบ มีการทำ Workshop ที่ช่วยทดสอบความเข้าใจและสร้างทักษะในการคำนวณจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาคารต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณด้วยมือกับผลจากการจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่แสดงผลการอพยพแบบ 3 มิติ

วันที่จัด
13/01/2023

สถานที่จัด
อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร
สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

จำนวนที่รับ
60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

หน่วยงานที่จัด
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล
คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 520

รายละเอียดและใบสมัคร
แผ่นพับ-การออกแบบทางหนีไฟและกาคำนวณการอพยพ.pdf