ลดราคา!

การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

3,500.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)

TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี

24 พฤศจิกายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ

ต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของ การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัดจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. ภาพรวมการผลิตและการบริการ

o  ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน

o  ปัจจัยที่สำคัญของกำไร รายได้ และต้นทุนในองค์กร

o  ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน

  1. การบริหารการผลิต

o  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต

o  การวางแผนและควบคุมการผลิต

o  ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

o  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต

o  SIPOC MODEL (S-Suppliers, I-Inputs, P-Process, O-Outputs, C-Customers)

o  ความสำคัญของลูกค้าภายในและภายนอก

o  แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบในการเพิ่มผลิต 7 ประการ (QCDSMEE)

  1. แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

o  สาเหตุของปัญหา แนวคิดการจัดการปัญหา

o  เครื่องมือคุณภาพและการแก้ไขปัญหา

o  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  1. ตัวอย่างเครื่องมือในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร

o  กิจกรรม 5ส

o  กิจกรรม Kaizen

o การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วย POKA-YOKE

o การลดต้นุทนการผลิต 7 ประการ

o การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

o  การแก้ปัญหาด้วยกิจกรรม QCC