คอร์สฟรี – หลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ

คอร์สฟรี – ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเกิดอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ตลอดจนความเชื่อมั่นขององค์กร ปัจจุบันอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด การชุมนุมประท้วง และภัยจากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนการเผยแพร่ขอมูลข่าวสารทาง Social Network ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่ “ภาวะวิกฤตหรือ วิกฤติการณ์” (Crisis) อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การบริหารงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) ได้ออกแบบหลักสูตร การบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Management and Communication) มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประสานงาน การปฏิบัติ การกำกับ และการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต เพื่อให้กระบวนการบริหารและจัดการตามแนวทางที่องค์กรกำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 13 มีนาคม 2567

สถานที่อบรม : โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

สมัครอบรม :
https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/872-emergency-crisis-management

 

ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 02 448 9111
รังสิมา เลิศแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
E-mail: rangsima.l@tosh.or.th