หลักสูตร บุคลากรธุุรกิจบริการมืออาชีพในยุคปกติใหม่ (New Normal)

30,000.00 ฿

จัดโดย : คณะวิทยการจัดการ และโรงแรมในเครือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดโดย : คณะวิทยการจัดการ และโรงแรมในเครือ

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมีผลต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น ต้องการบริการที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ดังนั้นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้องพัก รีสอร์ทแอนด์สปา จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุค New normal

หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรธุรกิจบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการโรงแรม และมีจุดมุ่งหมายในการเร่งพัฒนาบุคลากร ที่มีสมรรถนะใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง มีโอกาสได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาสูง

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
2. พัฒนาความรู้และทักษะด้านงานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. เร่งพัฒนาบุคลากร ที่มีสมรรถนะใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษาที่สนใจงานทางด้านการบริการส่วนหน้าของโรงแรมและของที่พักประเภทต่าง ๆ ผู้มีใจรับบริการ เรียนเร่งรัดสู่มืออาชีพ สำหรับงานบริการ 3 ด้าน ได้แก่

งานส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Operation)
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation)
งานแม่บ้านของโรงแรม (Housekeeping Operation)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุผู้เข้ารับการอบรม
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรม
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. สามารถยอมรับและปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการอบรมได้

ขั้้นตอนการรับสมัคร
กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
ปฐมนิเทศ
เริ่มอบรม

สมัครอบรม : https://www.course.cmru.ac.th/register/course/89