สสวท. ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรด้านวิทยาการคำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ :
– วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร (20 ชั่วโมง)
– ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น 4 (AI for School : 4 Level) 4 หลักสูตร (หลักสูตรละ 8 ชั่วโมง)
– การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 1 หลักสูตร (12 ชั่วโมง)

ทุกหลักสูตรลงทะเบียนและอบรมฟรีด้วยตนเอง
วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ : https://teacherpd.ipst.ac.th/

  • เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรผ่านระบบอบรมได้ทันที

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลผ่านกระดานสนทนาของแต่ละหลักสูตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งข้อความได้ที่
เพจเฟซบุ๊ก : สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบการอบรม
สามารถสอบถามผู้ดูแลระบบได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th
โดยระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน