ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Update กฏหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”

1,000.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนา เรื่อง Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ท าให้การจัดท าบัญชีมีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท
เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ไม่สามารถชำระผ่าน mobile-banking

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา
https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230216112733.pdf

การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาพวิชาชีพบัญชีฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ