หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การกำหนดกลยุทธ์และทำแผนด้าน HR ในยุคโลกป่วน

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

HR Strategy and Planning in VUCA World

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การกำหนดกลยุทธ์และทำแผนด้าน HR ในยุคโลกป่วน

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

” ทบทวนทั้งแผนและปรับกลยุทธ์ HR ใหม่รับความท้าท้ายในโลกที่ไม่แน่นอน “

 

หลักการและเหตุผล       

ในปัจจุบัน HR ต้องเข้าใจผลกระทบจากความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจน (Ambiguity) ของโลกยุคใหม่ หรือ VUCA World ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหุ่นยนต์ และ AI รวมถึง IoT เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลให้การ Upskills และการ Reskills มีความจำเป็นในโลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารพนักงานชั่วคราว (Casual Staff) ที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขี้นอีกด้วย

         

ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสำคัญในสภาวะปัจจุบัน เนื่องจากการบริหาร ESG (Environment, Social and Good Governance) มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล นอกจากนี้ HR ยังต้องให้ความสำคัญกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม Carbon Credit และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อีกด้วย เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

Key Contents

♟ HR Transformation towards ‘being strategic partner’

♟ การทำแผน HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Alignment with business strategy)

♟ การวางแผนอัตรากำลัง (HR planning),  Recruitment, Succession plan ยุคใหม่

♟ กลยุทธ์การพัฒนาคน Learning and development – upskills and reskills

♟ แผนและกลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ (Engagement) กับคน Gen z – Gen BB

♟ กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance appraisal) เมื่อ KPIs ถูกท้าทายด้วย OKRs

♟ สรุปข้อคิดที่ HR ยุคใหม่ต้องทบทวน  เมื่อต้องปรับแผนด้าน HR ในปัจจุบัน

 

Key Benefits

  1. สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ทุกอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งหัวหน้างานและผู้ที่ทำงาน HR โดยตรง
  2. พัฒนาการคิดเชิงรุก (Proactive Thinking) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและกระแสของโลก
  3. ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยกรอบความคิดใหม่ (Paradigm shift)

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/789/hr-strategy-and-planning-in-vuca-world/

 

วิทยากร

อ.ธานินทร์ สุวงค์วาร

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

ประสบการณ์การทำงาน 

– ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย

– ผู้อำนวยการฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด

– อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์