หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Analysis in Action
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด
เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ได้จริง”

 

หลักการและเหตุผล   

         การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด เครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลาก เพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้น และควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด “รู้จริง” “ตัดสินใจได้” เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

Key Contents

♟ ภาพรวมระบบการตลาดและการการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด

♟ การวิเคราะห์สภาพตลาดในอนาคต (Future Scenario Analysis)

 • การวิเคราะห์ช่องว่างของทรัพยากรองค์กรกับโอกาสในอนาคต (Gap Analysis)
 • Business Model Canvas-As Is        

♟ การวิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Strategies Model Analysis-to Change)

 • Value Innovation
 • Non Customer Analysis

♟ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing  Analysis Tools)

 • Customer Journey
 • Customer Touch Points Analysis
 • Trade Area Analysis
 • Strategies Role of Product (Product Mix Strategies)
 • Workshop Role of Products
 • New Pricing/Profit Model

♟ การประเมินประสิทธิผลทางการตลาด (Marketing Evaluation)

 • Social Engagement Analysis
 • ROI Analysis

Key Benefits

 1. แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละรูปแบบ
 2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 4. สามารถคิดวางแผนทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/805/marketing-analysis-in-action/

 

วิทยากร
ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
– ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์

ประสบการณ์การทำงาน
– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-commerce)