หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Coaching & Performance Feedback for Supervisor
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน”

หลักการและเหตุผล       

      ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทั้งหลายจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสอนงาน การสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสอนงานให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการทำงาน ตรงตามสมรรถนะการทำงานที่องค์กรคาดหวังไว้ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

      ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

      ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

 

Key Contents

♟ บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

 • Coaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างได้ผล
 • Coaching Mindset: กรอบความคิด /ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน
 • Coaching Competency: ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่โค้ชจำเป็นต้องมี
 • Coaching Analysis: วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ/เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา, วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน /เป็นจุดอ่อนจะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน
 • Coaching Model: เตรียมความพร้อมในการสอนงาน จัดทำแผนการสอนงาน และประเมินผลการสอนงาน

♟ วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)

♟  การระบุและสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนักงาน (Key Result Area and Key Performance Indicator KRA & KPI)เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประเมินผลงาน

♟  การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

♟  เทคนิคสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน

♟  เทคนิคการชมเชย, เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์, เทคนิคการใช้คำถาม

♟  กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 5 ขั้นตอน

 • ขั้นเตรียมการ
 • ขั้นเริ่มสนทนา
 • ขั้นแจ้งผลการปฏิบัติงาน
 • ขั้นจบการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
 • ขั้นติดตามความคืบหน้า

♟ ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การทำงานแก่พนักงาน

Key Benefits

 1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร
 3. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน
 4. เพื่อสามารถกำหนดประเด็นที่ควรนำมาใช้ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/808/coaching-amp-performance-feedback-for-supervisor/

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท DHL จำกัด
                                            ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเกียรตินาคิน
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย