หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Strategic Marketing Planning
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

“สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลง

พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง”

 

หลักการและเหตุผล

         หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

 

Key Contents

♟ การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2022-2023

♟ ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบของแผนงานการตลาด

♟ การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)

♟ Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Opportunity Canvas)

♟ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย            

♟ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด งบประมาณทางการตลาด

♟ Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด

♟ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา

 • Product Mix and Brand Strategies
 • Pricing Strategies
 • Design Customer Touch Points & O2O Marketing
 • Data and Personalized Marketing

♟ Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด

♟ การประเมินผล และการปรับแผนแบบ Agile

♟ Workshop: การเขียนแผนปฏิบัติการทางการตลาด

 

Key Benefits

 1. จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การตั้งเป้าหมาย การกำหนดงบประมาณ
 2. มองเห็นแนวทางทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
 3. รู้จักวิธีการวัดประเมินผลทางการตลาด และการนำไปปรับปรุงแผนในรอบถัดไป

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/809/strategic-marketing-planning/

 

วิทยากร

ผศ. ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
– ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์

ประสบการณ์การทำงาน
– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-commerce)