หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

” การเขียนแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR

ผ่านมุมมองจาก Professional HR “

 

หลักการและเหตุผล       

        เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร

        Professional HR หลาย ๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่าง ๆ ของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับ Quality, มิติเกี่ยวกับ Engagement

       ดังนั้นผู้บริหารทุกหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ ตรวจสอบและติดตาม (monitor) HR reports, KPIs, เช่น Turnover Rate, Talent Matrix, Engagement Rating เพื่อการตัดสินที่สำคัญทางธุรกิจ

 

Key Contents

♟ อะไรคือการจัดทำ HR Dashboard และ HR Report แบบมืออาชีพ

♟ เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner

♟ การจัดเตรียมและบริหารข้อมูล HR ที่ดี ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

♟ โครงร่าง และการจัดทำ HR Reports อย่างเป็นขั้นตอน

♟ 7 HR Metrics / Reports ที่สำคัญทางธุรกิจและคน HR ต้องรู้ พร้อม วิธีการคำนวณ

♟ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR (HR Analytics) ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุด

♟ ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงานด้าน HR ที่ดี

         

Key Benefits

  1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Reports ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
  2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่าง ๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น
  3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่าง ๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Reports ที่ดี
  4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Reports ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/812/hr-reports-as-a-tool-to-optimize-business-performance/

 

วิทยากร

ดร.ธานินทร์ สุวงค์วาร
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd
– ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย
– ผู้อำนวยการฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด
– อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์