หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


‘การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก’
เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่
ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร! 

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่การทำธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งพรมแดน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็นไปอย่างอิสระเสรี การแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น “ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเงินเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีความยั่งยืนอย่างถาวรด้วย”

       หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารทางการเงิน สามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Key Contents

♟ บทบาทของผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

♟ การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Financial Analysis for Decision Making)

 • ทำความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ และงบการเงินพื้นฐาน
 • การประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ
 • การประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
 • การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
 • การบริหารงบประมาณของฝ่าย

♟ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Feasibility)

 • แนวคิดการประเมินโครงการลงทุน
 • เครื่องมือการวิเคราะห์ และเกณฑ์การตัดสินใจ
 • การประมาณการตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน

 

Key Benefits

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน รวมถึงบริหารงบประมาณของฝ่ายตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-analysis-and-financial-feasibility/

 

วิทยากร

ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงานฃ
อาจารย์พิเศษ Hochschule Neu-Ulm, University of Applied Sciences, Germany
อาจารย์ผู้ช่วย Essex Business School, University of Essex, United Kingdom