หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

The Power of Communication for Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

” พลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ “

 

หลักการและเหตุผล       

  การสื่อสารนั้นคือหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน และจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

  หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

 

Key Contents

♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership Style)

♟ ทักษะทางการสื่อสารโดยใช้ กลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” (Storytelling for Leadership)

♟ กรอบความคิดการสื่อสารของผู้นำที่เข้าใจคน (Empathic Communication for Teamwork)

♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere  in Workplace)

♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

       

Key Benefits

  1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคการสื่อสารในองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่
  2. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์
  3. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/820/the-power-of-communication-for-leadership/

 

วิทยากร

ผศ. ดร.กุสุมา เทพรักษ์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
– อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร ภาควิชาศิลปะการแสดง
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

– ปริญญาตรี: สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาโท: สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาเอก: สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย