หลักสูตรฝึกอบรม : Business Research : Tools & Analysis

7,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Business Research : Tools & Analysis
หลักสูตร : แนวทางการทำวิจัยธุรกิจ : เครื่องมือและการวิเคราะห์

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

” เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และทำวิจัยธุรกิจ
สู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร “

หลักการและเหตุผล   

   การดำเนินธุรกิจในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง  ผู้ทำธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องข้อมูล หลักสูตรแนวทางการทำวิจัยธุรกิจ:เครื่องมือและการวิเคราะห์ เป็นหลักสูตรอบรมเร่งรัด ใช้เวลาเรียนและฝึกฝนทักษะการทำวิจัยโดยการทำ Workshop เพียง  1  วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือ Startup พนักงานในทุกสายงาน  นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ภาพรวมของการทำวิจัยธุรกิจ  ต้องการหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เช่น การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า ทัศนคติ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การค้นหาตำแหน่งแบรนด์ ประสิทธิภาพการทำโฆษณาและแคมเปญการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายและกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงานต่อภาวะผู้นำ  ปัญหาการสื่อสารภายในบริษัท ฯลฯ

       คำถามต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีคำตอบโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัยอย่างมีระบบ  สามารถกำหนดปัญหาทางธุรกิจที่ถูกต้อง  ทราบแนวทางการทำวิจัยธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ฝึกฝนทักษะและแนวคิดการทำวิจัยธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

Key Contents

♟ Business Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยธุรกิจ

           ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยทางธุรกิจ ความสำคัญของงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม

 •  การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
 •  เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
 •  ขั้นตอนระเบียบการวิจัย
 •  ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

 

♟ When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม

           ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล

 • เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท
 • Focus Group Technic
 • In-depth Interview Technic

 

♟ Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

            ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ

 • Research Framework
 • Quality of Marketing Research
 • Writing Research Report

 

♟ Workshop to Practice Research Skill

         ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการทำวิจัย  โดยมีอาจารย์ให้คำแนะนำตลอดการทำ Workshop

 

Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในปัญหาของโลกธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาดเป้าหมาย เทคโนโลยี และสภาวะการแข่งขัน
 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการวิจัยธุรกิจ ความสำคัญ ประเภทของงานวิจัยแบบต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยทั้งสองแบบ การเลือกใช้งานวิจัยให้เหมาะสมกับปัญหาของธุรกิจและข้อจำกัดต่าง ๆ
 3. เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 4. เพื่อฝึกทักษะการทำวิจัยของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาสู่การวางแผนทำวิจัยให้ตรงกับปัญหาของธุรกิจ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/817/business-research-tools-amp-analysis/

วิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
 • อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ผู้ก่อตั้งหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด) 
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย