หลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 11

18,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 11

(Project Investment : Analysis and Management รุ่นที่ 11)

 

 

หลักการและเหตุผล       

      ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

      เพราะฉะนั้น องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” เพื่อให้ความรู้ หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์ การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล  รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ  ในการประเมินการลงทุนโครงการ  (Project Evaluation)  การศึกษาความเป็นไปได้  (Project Feasibility Study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) ตลอดจนศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและกรณีศึกษา 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง

 

วันที่จัดงาน:

วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2566  (2-3 วัน/สัปดาห์)​

ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 18.00 – 21.00 น.​

และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

 

หัวข้อการอบรม

 1. การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Investment Analysis)
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
 3. การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis )
 4. การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน (Project Risk Management)
 5. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร
  (Profitability Analysis and Management)
 6. เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
  (How to write Project Loan Proposal)   
 7. การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Management) 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://shorturl.at/yPYZ0 

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://shorturl.at/cizIT 

 

!! รับจำนวนจำกัด !!

 

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการลงทุน ผู้ลงทุน และผู้ที่ให้ความสนใจ

 

 

วิทยากร

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส แอดคิวเมน จำกัด 

ผศ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช

รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237