หลักสูตรแนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ปี 2565 รุ่นที่ 4 (อบรมออนไลน์)

1,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรแนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ปี 2565 รุ่นที่ 4 (อบรมออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เจ้าของข้อมูลเป็นเจ้าของ เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมคนตามคำสั่งการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรรู้ ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในการทำงานทางด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลลูกค้าหรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต้องได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มจากเดิมคือการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้กระทบต่อหน่วยงานที่บางครั้งในการทำงานเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและบริษัท จึงมีมติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นเรื่องใหม่ ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทุกภาคส่วนต้องศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทำความเข้าใจ สาระสำคัญและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำคัญดังกล่าว

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) (ออนไลน์) ปี 2565 ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เข้าใจความสำคัญของหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้ทราบสาเหตุของความเสี่ยงและสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาปรับใช้ให้เข้ากับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

สาระสำคัญของกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
นิยามและความหมายของคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลธรรมดา
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ใครบ้างที่มีบทบาทหรือมีสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
-บทบาทของผู้ประกอบการ

-บทบาทของหน่วยงานของรัฐ

-บทบาทของประชาชน

เกี่ยวกับ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
เกี่ยวกับ “ลูกจ้าง” ที่ส่งผลกระทบตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
การขอข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานอื่น
ความรับผิดทางแพ่ง และบทลงโทษ โทษทางอาญา โทษทางปกครอง
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีศึกษา

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,900 บาท

ติดต่อสมัคร :
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทร
085-927-0795, 0 2613 3820 -3 ต่อ 201
อีเมล์
pumpuy.wb@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม : http://www.icehr.tu.ac.th:3001/uploads/course_assets/1655172412325–แนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย%20พ.ร.บ.%20คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล%20พ.ศ.%202562%20(PDPA)%20(ออนไลน์)%20ปี%202565.pdf