หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Psychology for Management & Motivating Techniques
หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

” เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อจะเข้าใจคน  และทีมงาน เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารทุกท่าน “

 

หลักการและเหตุผล       

คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างาน    ยุคใหม่จำเป็นต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

 

Key Contents

♟ แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

♟ หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

          ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

 • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
 • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
 • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
 • เจตคติต่องานที่ทำ
 • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

♟ การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

         ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น

 • ความต้องการประจักษ์ตน
 • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
 • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
 • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
 • ความต้องการด้านร่างกาย

♟ การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork

         ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

♟ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน

         ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ

                     – การปรับเปลี่ยนความคิด

                     – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                     – การปรับเปลี่ยนความรู้สึก

 • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

♟ เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

        ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude, Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • 5 P. for Best Attitude
 • Hypothesis of Theory
 • A-B-C Theory

Key Benefits

 1. ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่
 2. สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
 4. สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/800/psychology-for-management-amp-motivating-techniques/

 

วิทยากร

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยมโนธรรม

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

– ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน 

– อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง