หลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 12

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 12

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2566
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ suneerat0719@gmail.com
หรือ โทรสาร 0-2218-2888 ต่อ 707
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนีรัตน์ โอฬารฤทธินันท์
หมายเลขโทรศัพท์ 092-456-8906

รายละเอียด
http://www.unisearch.chula.ac.th/index.php/th/news-activity-2/course-2/2898-12