หลักสูตร : Critical Thinking and Decision Making

4,800.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

Critical Thinking and Decision Making
หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

“คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ

Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”

หลักการและเหตุผล       

      “การตัดสินใจ”เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้น ๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

      หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่าง ๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

Key Contents

การคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

 • ความจำเป็นของทักษะการคิดที่ต้องตระหนักในภาวะการณ์ Fake News ระบาดหนัก
 • รู้จักสมองและการทำงานของสมองเบื้องต้น
 • หน้าที่การทำงานของสมองส่วนหน้า ส่วนหลัง ซีกซ้ายซีกขวา
 • ทำไมคนเราถึงไม่ชอบคิด และทำไมคนเรามักทำและคิดแบบเดิมๆ ไม่ยอมไตร่ตรอง
 • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก 

ความเข้าใจ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างง่ายๆ
 • ประโยชน์ ความสำคัญของ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แนวทางในการพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ   

 • ลักษณะพฤติกรรมที่นำพาไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • คิดเชิงรุกอย่างรอบคอบ เพื่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ฝึกแยกให้ออกระหว่าง “ข้อเท็จจริง VS ข้อคิดเห็น”
 • แนวทางเพิ่มความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการสรุปเนื้อหาสาระเพื่อการสื่อสารกับคนรอบข้าง
 • สังเกตและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค 5W1H
 • ฝึกการค้นหาข้อเท็จจริงด้วยเทคนิค Why-Why
 • ฝึกการคิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ แตกรายละเอียด
 • การจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการคิดและตัดสินใจ 

 Key Benefits

 1. เพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการสื่อสารกับคนรอบข้าง

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/806/critical-thinking-and-decision-making/

วิทยากร

คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • Vice President (ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ) ธนาคารกสิกรไทย
 • Training Development Specialist (in dtac academy), DTAC
 • IT Specialist Manager True Move Co,Ltd.
 • Siam Wilson Learning Performance Consultant Mgr.

ประวัติการศึกษา

 • Mini MBA Certificate from Faculty Business Administration, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Science, Major Computer Science, Chulalongkorn University