ตารางการอบรมผู้ทำบัญชี (CPD) กทม. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการอบรมผู้ทำบัญชี (CPD) กทม. 2566

หลักสูตร
1.นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2566
2.การนำเสนองบการเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Update กฏหมายใหม่ และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2566
3.เทคนิคการเขียนการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ รวมทั้งผู้ทำบัญชีควรทราบ และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2566
4.การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และ ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบเจอ รวมจรรยาบรรณ 2566
5.การตรวจสอบวงจรรายได้ และ วงจรรายจ่าย และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2566
6.ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและระบบบัญชีสำหรับการขาย รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชี 2566
7.การบัญชีเพื่อการจัดการต้นทุนและการบริการ และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2566

รายละเอียด
http://www.kritsombroon.com/customize-ตารางการอบรมผู้ทำบัญชี(CPD)กà-55067-1.html