การอบรมเรื่องการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 50

2,600.00 ฿

สมาชิก วสท. 2,600 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 3,600 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่องการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 50
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566

จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

หลักการและเหตผล:

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น วสท. ASPE UPC และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

อัตราค่าลงทะเบียน :

สมาชิก วสท. 2,600 บาท/ท่าน
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 3,600 บาท/ท่าน

สมัครอบรม คลิกที่นี่ >>> https://forms.gle/egB27F4V23MWz18j7

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>> https://eit.or.th/training/4-5-11-23-การออกแบบท่อรุ่น50/