อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 ฉบับใหม่ปี 2565 รุ่นที่ 4

4,500.00 ฿

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/24gmN2ydTgE6U24a6

รายละเอียดเพิ่มเติม

Course: Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form 2565 Class 4

วันที่ 6-7 มกราคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/24gmN2ydTgE6U24a6

 

หลักการและเหตุผล
ในการทำงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น/เครน ยังพบว่าการตรวจสอบและการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปจ.1 ปจ.2 ที่นิยมใช้เป็นหลักในงานตรวจสอบปั้นจั่น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกพอสมควร หากวิศวกรตรวจสอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตรวจสอบตามกฎหมายและมาตรฐานที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ปั้นจั่นมีการแก้ไขปรับปรุงและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– แบ่งปันวิธีการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบฟอร์มการตรวจสอบทดสอบปั้นจั่น ปจ.1 และ ปจ.2 ตามกฎหมายใหม่ 2565
– สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบทดสอบปั้นจั่น
– เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลในงานตรวจสอบปั้นจั่น
– เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบทดสอบปั้นจั่น

อัตราค่าลงทะเบียน
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 4,500 บาท

ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท

บุคคลทั่วไป 6,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ผู้ให้สัญญาณ
ผู้บังคับปั้นจั่น
ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

จำนวนที่รับ
25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

หน่วยงานที่จัด
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล
ติดต่อ คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร
Lifting-Seminar-Online-EP1-PorJor1-Class-4-new-3.pdf