ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (ระยอง)

0.00 ฿

  • อบรมฟรี 
  • จังหวัดระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สำนักงานบัญชีคุณภาพ ”

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง
จังหวัดระยอง

** สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ด้านบัญชีและด้านอื่นๆ รวม 12 ชั่วโมง

หัวข้อที่น่าสนใจ :

1) หัวข้อ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดบกพร่อง ของกิจการจากอัตราส่วนทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง สำหรับ SMEs และการตอบสนองของนักบัญชี
2) หัวข้อ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561
3) หัวข้อ ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยมาตรฐาน สำนักงานบัญชี คุณภาพ และยกระดับเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล
4) หัวข้อ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี และข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564
5) หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานส านักงานบัญชีคุณภาพ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 02 547 5981 และ 02 547 4414
e-mail : dbdacc.training@gmail.com
หรือ
โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038 614 340 – 9
หรือ Call Centre 1627