หลักสูตร การบริหารผลงานและประเมินผลงาน

5,000.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 ทบทวนปัญหา ความต้องการ ที่เกี่ยวกับการบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน
– Workshop 1 ปัญหาความต้องการขององค์กร ก่อนการจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน
ส่วนที่ 2 การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงานเพื่ออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
ส่วนที่ 3 ทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท
– Workshop 2 ทบทวน Vision, Mission, Objective ขององค์กร
ส่วนที่ 4 หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร
– Workshop 3 การจัดทำ KPI ขององค์กร
ส่วนที่ 5 การกระจาย KPI จากองค์กร สู่หน่วยงาน
– Workshop 4 การกระจาย KPI ขององค์กรสู่หน่วยงาน
ส่วนที่ 6 การประเมินผลงาน จากฐาน KPI และ Competency
– Workshop 5 การกระจาย KPI สู่บุคคลากร
– Workshop 6 การทำการประเมิน Competency แบบระดับชั้นความสามารถ
ส่วนที่ 7 การจัดระบบการประเมินผลงานบุคลากรประจำปี
– Workshop 7 การจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปี
ส่วนที่ 8 แนวทางการนำระบบบริหาร และประเมินผลงาน ต่อยอดไปใช้งานในระบบอื่นๆ
บรรยายโดย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงาน และพัฒนาองค์กร
วันที่อบรม: 4 พฤศจิกายน 2566
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 5,000 บาท/ท่าน
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE