กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

4,890.00 ฿

การฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาการอบรม
1. ประเภทของคนในการเผชิญหน้ากับปัญหา
2. ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในศตวรรษที่ 21
3. พื้นฐานความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา
4. ประเภทของปัญหา
• การแก้ปัญหาด้วย Systems Analysis
• การแก้ปัญหาด้วย Systems Design
5. หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา 3G และ 2G
6. 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
6.1 Define (การระบุปัญหา)
• การระบุปัญหาด้วย Pareto Diagram
• การระบุปัญหาจากมุมมองลูกค้า
• การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
6.2 Measure (การสำรวจสภาพปัจจุบัน)
• SIPOC
• Flow Process Chart
6.3 Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา)
• กรอบคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกิดปัญหา
• เทคนิควิเคราะห์ปัญหา IS-IS NOT
• เทคนิควิเคราะห์ปัญหา Why-Why
6.4 Improve (การดำเนินการปรับปรุง)
• การตั้งคำถามด้วย “5W1H”
• ECRS
• แนวคิดหาโครงการปรับปรุงด้วย Systems Design
6.5 Control (การควบคุม และจัดทำให้เป็นมาตรฐาน)
7. การตัดสินใจด้วย Criteria Rating
บรรยายโดย: อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะและการคิดการจัดการระบบลีน (Lean Management)
วันที่อบรม: 22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา: 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราค่าอบรม: 4,890 บาท/ท่าน
!!! รับส่วนลดทันที 500 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
***เมื่อสมัครมาเป็นคู่และชำระเงินภายใน 19 ม.ค. 67 นี้
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม:
สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ: โทร. 089-0242475
Facebook:  WC Training Service
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE