ลดราคา!

Sales Management (อบรม 23 พ.ย. 66)

3,500.00 ฿

ราคาโปรโมชั่น สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 3,500.- จากราคาปกติ 3,900.-/ 1 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Management

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

 

23 พฤศจิกายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้าฝ่ายขายที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานขายที่ทำงานมานาน มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงานขาย แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้าฝ่ายขาย  สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้าบางคนก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

 

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานขายและทีมขายยุคใหม่และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารงานขายและพนักงานขายให้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารงานที่รับผิดชอบและทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 : Sales Management
1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)

 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน

2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)

3. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)

4. กิจกรรม Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย

5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)

 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)

6. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย

 • แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
 • การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis
 • การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย
 • กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย
 • แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)
  • ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
  • ผลิตภัณฑ์ (Product)
  • ราคา (Price)
  • ช่องทางการขาย (Sales Channel)
  • การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
  • คู่แข่งขัน
  • เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ
  • พนักงานขาย
 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
 • กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 • การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
 • ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

Module 2 : Sales Force Management

7. การแนะนำและบริการลูกค้าเวลาเข้ามาติดต่อภายในโครงการ

 • การเปิดประเด็นการสนทนา
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการนำเสนอขาย
 • การปิดการขาย และ การขอบคุณลูกค้า

8. การเสริมสร้างบุคลิกภาพของหัวหน้างานขาย

 • การแต่งกาย
 • การแต่งหน้า และ การทำผม
 • กิริยาท่าทาง

9. เครื่องมือการบริหารพนักงานขายเพื่อสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง

 • การมอบหมายงานตามความสามารถ
 • การสอนงาน (Coaching)
 • Sales Process
 • การบริการลูกค้าเวลาเข้ามาติดต่อภายในโครงการ
 • บุคลิกภาพของพนักงานขาย
  • การติดตาม ช่วยเหลือ และจูงใจพนักงานขาย
  • การประเมินผลเพื่อวัดและพัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย

10. กิจกรรม Role Play : การสอนงานพนักงานขายอย่างเป็นระบบ

11. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ คำถาม-คำตอบ