ค้นหาและพัฒนาจุดแข็งในตัวมาใช้อย่างสมดุล

5,290.00 ฿

เราทุกคนมีจุดแข็งและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวซึ่งอาจไม่ได้นำมาใช้ สัมมนานี้จะช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ และนำมาใช้เพื่อทำงาน สร้างความสัมพันธ์ มอบหมายงาน โน้มน้าว และร่วมมือกันทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้ทีมงานรู้สึกผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนรู้ได้จากการสัมมนา
• ตระหนักรู้ตัวมากขึ้น เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ส่งผลให้เกิดทีมเวิร์คที่เหนียวแน่นขึ้น
• เกิดความผูกพันในงาน และผลงานของทีมงานที่ดีขึ้น
• เข้าใจวิธีการทำงานร่วมงานให้ได้ผลมากขึ้น
• นำจุดแข็งของทุกคนมาใช้เพื่อพัฒนาผลงานของทีม
• รู้ตัวและไม่ใช้จุดแข็งมากเกินไปในบางสถานการณ์ จนกลายเป็นจุดอ่อน
• รู้จักปรับไมน์เซ็ตให้ยืดหยุ่น และรอบด้านมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การมอบหมายงาน การจัดการความขัดแย้ง การตัดสินใจ ภาวะผู้นำ ฯลฯ

เครื่องมือที่ใช้
ความรู้บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม ซึ่งอธิบายพฤติกรรมคนเราได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน แม่นยำ จากภายในเช่น ไมน์เซ็ต ความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจ การรับรู้ ฯลฯ สู่ภายนอกเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น สไตล์การทำงาน การสื่อสาร จุดแข็ง จุดอ่อน สไตล์การนำ ฯลฯ เอ็นเนียแกรมจึงช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ตัวและความเข้าอกเข้าใจในตัวผู้อื่นอย่างมาก ทั้งยังให้แนวทางในการพัฒนาตัวเองของคนแต่ละแบบอย่างเป็นรูปธรรมและได้ผล

บรรยายโดย:
อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรเอ็นเนียแกรม

วันที่อบรม: 28 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา: 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราค่าอบรม: 5,290 บาท/ท่าน
พร้อมรับหนังสือประกอบการอบรม 2 เล่ม มูลค่า 570 บาท

รายละเอียดหลักสูตรอบรม: https://shorturl.asia/rMRPf

สมัครอบรม: https://forms.gle/6yGqBpkKN438EvxB6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ:
โทร. 089-0242475
Facebook: WC Training Service
????️ @Line: https://lin.ee/JGbDsLE